خدمات چاپ افست | برگ یادداشت


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
11000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رویک رو136,000 تومان15 تا 17 روز کاری
21000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رودو رو170,000 تومان15 تا 17 روز کاری
32000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رویک رو190,000 تومان15 تا 17 روز کاری
42000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رودو رو255,000 تومان15 تا 17 روز کاری
55000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رویک رو345,000 تومان15 تا 17 روز کاری
65000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رودو رو390,000 تومان15 تا 17 روز کاری