خدمات چاپ افست | لیبل ( برچسب ) دایره


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1برچسب دایره - سلفون براق - قطر 2 سانتی متر - 1000 عددیک رو360,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
2برچسب دایره - سلفون براق - قطر 2.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو365,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
3برچسب دایره - سلفون براق - قطر 3 سانتی متر - 1000 عددیک رو370,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
4برچسب دایره - سلفون براق - قطر 3.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو375,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
5برچسب دایره - سلفون براق - قطر 4 سانتی متر - 1000 عددیک رو380,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
6برچسب دایره - سلفون براق - قطر 4.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو385,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
7برچسب دایره - سلفون براق - قطر 5 سانتی متر - 1000 عددیک رو390,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
8برچسب دایره - سلفون براق - قطر 5.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو395,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
9برچسب دایره - سلفون براق - قطر 6 سانتی متر - 1000 عددیک رو425,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
10برچسب دایره - سلفون براق - قطر 6.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو430,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
11برچسب دایره - سلفون براق - قطر 7 سانتی متر - 1000 عددیک رو435,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
12برچسب دایره - سلفون براق - قطر 7.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو580,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
13برچسب دایره - سلفون براق - قطر 8 سانتی متر - 1000 عددیک رو600,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
14برچسب دایره - سلفون براق - قطر 8.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو635,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
15برچسب دایره - سلفون براق - قطر 9 سانتی متر - 1000 عددیک رو645,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
16برچسب دایره - سلفون براق - قطر 9.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو690,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
17برچسب دایره - سلفون براق - قطر 10 سانتی متر - 1000 عددیک رو710,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
18برچسب دایره - سلفون براق - قطر 10.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو750,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
19برچسب دایره - سلفون براق - قطر 11 سانتی متر - 1000 عددیک رو770,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
20برچسب دایره - سلفون براق - قطر 11.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو820,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
21برچسب دایره - سلفون براق - قطر 12 سانتی متر - 1000 عددیک رو910,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
22برچسب دایره - سلفون براق - قطر 12.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو930,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
23برچسب دایره - سلفون براق - قطر 13 سانتی متر - 1000 عددیک رو970,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
24برچسب دایره - سلفون براق - قطر 13.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,030,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
25برچسب دایره - سلفون براق - قطر 14 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,020,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
26برچسب دایره - سلفون براق - قطر 14.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,080,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
27برچسب دایره - سلفون براق - قطر 15 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,150,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
28برچسب دایره - سلفون براق - قطر 16 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,200,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
29برچسب دایره - سلفون براق - قطر 17 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,415,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
30برچسب دایره - سلفون براق - قطر 18 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,715,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
31برچسب دایره - سلفون براق - قطر 19 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,650,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری
32برچسب دایره - سلفون براق - قطر 20 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,870,000 تومان۱۰ تا ۱۲ روز کاری