خدمات چاپ افست | لیبل ( برچسب ) دایره


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1برچسب دایره - سلفون براق - قطر 2 سانتی متر - 1000 عددیک رو255,000 تومان6 تا 8 روز کاری
2برچسب دایره - سلفون براق - قطر 2.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو265,000 تومان6 تا 8 روز کاری
3برچسب دایره - سلفون براق - قطر 3 سانتی متر - 1000 عددیک رو270,000 تومان6 تا 8 روز کاری
4برچسب دایره - سلفون براق - قطر 3.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو280,000 تومان6 تا 8 روز کاری
5برچسب دایره - سلفون براق - قطر 4 سانتی متر - 1000 عددیک رو285,000 تومان6 تا 8 روز کاری
6برچسب دایره - سلفون براق - قطر 4.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو295,000 تومان6 تا 8 روز کاری
7برچسب دایره - سلفون براق - قطر 5 سانتی متر - 1000 عددیک رو300,000 تومان6 تا 8 روز کاری
8برچسب دایره - سلفون براق - قطر 5.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو310,000 تومان6 تا 8 روز کاری
9برچسب دایره - سلفون براق - قطر 6 سانتی متر - 1000 عددیک رو315,000 تومان6 تا 8 روز کاری
10برچسب دایره - سلفون براق - قطر 6.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو325,000 تومان6 تا 8 روز کاری
11برچسب دایره - سلفون براق - قطر 7 سانتی متر - 1000 عددیک رو340,000 تومان6 تا 8 روز کاری
12برچسب دایره - سلفون براق - قطر 7.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو350,000 تومان6 تا 8 روز کاری
13برچسب دایره - سلفون براق - قطر 8 سانتی متر - 1000 عددیک رو365,000 تومان6 تا 8 روز کاری
14برچسب دایره - سلفون براق - قطر 8.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو385,000 تومان6 تا 8 روز کاری
15برچسب دایره - سلفون براق - قطر 9 سانتی متر - 1000 عددیک رو430,000 تومان6 تا 8 روز کاری
16برچسب دایره - سلفون براق - قطر 9.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو470,000 تومان6 تا 8 روز کاری
17برچسب دایره - سلفون براق - قطر 10 سانتی متر - 1000 عددیک رو490,000 تومان6 تا 8 روز کاری
18برچسب دایره - سلفون براق - قطر 10.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو522,000 تومان6 تا 8 روز کاری
19برچسب دایره - سلفون براق - قطر 11 سانتی متر - 1000 عددیک رو540,000 تومان6 تا 8 روز کاری
20برچسب دایره - سلفون براق - قطر 11.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو574,000 تومان6 تا 8 روز کاری
21برچسب دایره - سلفون براق - قطر 12 سانتی متر - 1000 عددیک رو610,000 تومان6 تا 8 روز کاری
22برچسب دایره - سلفون براق - قطر 12.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو626,000 تومان6 تا 8 روز کاری
23برچسب دایره - سلفون براق - قطر 13 سانتی متر - 1000 عددیک رو678,000 تومان6 تا 8 روز کاری
24برچسب دایره - سلفون براق - قطر 13.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو730,000 تومان6 تا 8 روز کاری
25برچسب دایره - سلفون براق - قطر 14 سانتی متر - 1000 عددیک رو750,000 تومان6 تا 8 روز کاری
26برچسب دایره - سلفون براق - قطر 14.5 سانتی متر - 1000 عددیک رو782,000 تومان6 تا 8 روز کاری
27برچسب دایره - سلفون براق - قطر 15 سانتی متر - 1000 عددیک رو834,000 تومان6 تا 8 روز کاری
28برچسب دایره - سلفون براق - قطر 16 سانتی متر - 1000 عددیک رو886,000 تومان6 تا 8 روز کاری
29برچسب دایره - سلفون براق - قطر 17 سانتی متر - 1000 عددیک رو990,000 تومان6 تا 8 روز کاری
30برچسب دایره - سلفون براق - قطر 18 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,094,000 تومان6 تا 8 روز کاری
31برچسب دایره - سلفون براق - قطر 19 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,198,000 تومان6 تا 8 روز کاری
32برچسب دایره - سلفون براق - قطر 20 سانتی متر - 1000 عددیک رو1,302,000 تومان6 تا 8 روز کاری