خدمات چاپ افست | اتیکت و آویز لباس


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)(13 تا 15 روز کاری) - 1000 عدددو رو585,000 تومان13 تا 15 روز کاری
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)(6 تا8 تا 10 روز کاری) - 1000 عدددو رو615,000 تومان6 تا 8 تا 10 روز کاری
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)(18 تا 20 روز کاری) - 1000 عدددو رو945,000 تومان18 تا 20 روز کاری
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)(15 تا 17 روز کاری) - 1000 عددیک رو165,000 تومان15 تا 17 روز کاری
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)(15 تا 17 روز کاری) - 1000 عدددو رو210,000 تومان15 تا 17 روز کاری
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)(15 تا 17 روز کاری) - 1000 عددیک رو165,000 تومان15 تا 17 روز کاری
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)(15 تا 17 روز کاری) - 1000 عدددو رو202,500 تومان15 تا 17 روز کاری
8آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)(8 تا 10 روز کاری) - 1000 عددیک رو964,800 تومان8 تا 10 روز کاری
9آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)(8 تا 10 روز کاری) - 1000 عدددو رو1,238,400 تومان8 تا 10 روز کاری
10آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)(8 تا 10 روز کاری) - 1000 عددیک رو691,200 تومان8 تا 10 روز کاری
11عدد آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)(8 تا 10 روز کاری) - 1000 عدددو رو864,000 تومان8 تا 10 روز کاری
12آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)(8 تا 10 روز کاری) - 1000 عددیک رو972,000 تومان8 تا 10 روز کاری
13آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)(8 تا 10 روز کاری) - 1000 عدددو رو1,238,400 تومان8 تا 10 روز کاری
14تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)(8 تا 10 روز کاری) - 2000 عددیک رو842,400 تومان8 تا 10 روز کاری
15تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)(8 تا 10 روز کاری) - 2000 عدددو رو964,800 تومان8 تا 10 روز کاری
16تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)(8 تا 10 روز کاری) - 4000 عددیک رو1,512,000 تومان8 تا 10 روز کاری
17تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)(8 تا 10 روز کاری) - 4000 عدددو رو1,648,800 تومان8 تا 10 روز کاری