خدمات چاپ افست | جعبه های فست فود و برگ زیر سینی


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
11000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)یک رو1,701,250 تومان۱۵ روز کاری
22000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)یک رو3,091,250 تومان۱۵ روز کاری
35000عدد جعبه ساندویچ سایز (30.5 * 7 * 7)یک رو7,227,500 تومان۱۵ روز کاری
41000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)یک رو1,701,250 تومان۱۵ روز کاری
52000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)یک رو3,091,250 تومان۱۵ روز کاری
65000 عدد جعبه همبر سایز (8*13*13)یک رو7,227,500 تومان۱۵ روز کاری
71000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)یک رو2,051,250 تومان۱۵ روز کاری
82000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)یک رو3,791,250 تومان۱۵ روز کاری
95000 عدد جعبه سوخاری بیرون بر سایز (12*7.8*21.8)یک رو8,977,500 تومان۱۵ روز کاری
101000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)یک رو762,500 تومان۱۵ روز کاری
112000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)یک رو1,370,000 تومان۱۵ روز کاری
125000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن سایز لبه (14.5*21.5)یک رو3,175,000 تومان۱۵ روز کاری
131000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطییک رو937,500 تومان۱۵ روز کاری
142000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطییک رو1,721,250 تومان۱۵ روز کاری
155000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطییک رو4,052,500 تومان۱۵ روز کاری
161000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)یک رو508,750 تومان۱۵ روز کاری
172000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)یک رو913,750 تومان۱۵ روز کاری
185000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن سایز لبه(14*11)یک رو2,116,250 تومان۱۵ روز کاری
191000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)یک رو868,750 تومان۱۵ روز کاری
202000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)یک رو1,480,000 تومان۱۵ روز کاری
215000 برگ زیر سینی بزرگ گلاسه 135 گرم سایز (48*34)یک رو4,032,500 تومان۱۵ روز کاری
221000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)یک رو517,500 تومان۱۵ روز کاری
232000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)یک رو777,500 تومان۱۵ روز کاری
245000 برگ زیر سینی بزرگ تحریر80 گرم سایز (48*34)یک رو1,630,000 تومان۱۵ روز کاری
251000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)یک رو442,500 تومان۱۵ روز کاری
262000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)یک رو757,500 تومان۱۵ روز کاری
275000 برگ زیر سینی کوچک گلاسه 135 گرم سایز (24*34)یک رو1,681,250 تومان۱۵ روز کاری
281000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)یک رو266,250 تومان۱۵ روز کاری
292000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)یک رو402,500 تومان۱۵ روز کاری
305000 برگ زیر سینی کوچک تحریر 80 گرم سایز (24*34)یک رو793,750 تومان۱۵ روز کاری