خدمات چاپ افست | پاکت گلاسه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو900,000 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,820,000 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو3,360,000 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو3,830,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو740,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو1,680,000 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو2,180,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو3,260,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو6,790,000 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو1,035,000 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,990,000 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو3,830,000 تومان10-12 روز کاری