خدمات چاپ افست | پاکت گلاسه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو632,500 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,109,750 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو2,478,250 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو2,690,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو4,430,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو9,340,000 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو1,380,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو2,374,750 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو5,192,250 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو724,500 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,259,250 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو2,760,000 تومان10-12 روز کاری