خدمات چاپ افست | پاکت گلاسه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو759,000 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,331,700 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو2,973,900 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو3,228,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو5,316,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A3 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو11,208,000 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو1,656,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو2,849,700 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو6,230,700 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو869,400 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,511,100 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو3,312,000 تومان10-12 روز کاری