خدمات چاپ دیجیتال | لایت باکس


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 50 در 60 سانتیک رو2,400,000 تومان7 تا 10 روز کاری
2لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 60 در 80 سانتیک رو2,900,000 تومان7 تا 10 روز کاری
3لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 70 در 100 سانتیک رو3,200,000 تومان7 تا 10 روز کاری
4لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 90 در 120 سانتیک رو3,500,000 تومان7 تا 10 روز کاری
5لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 100 در 150 سانتیک رو3,800,000 تومان7 تا 10 روز کاری
6لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 120 در 180 سانتیک رو4,700,000 تومان7 تا 10 روز کاری
7لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 150 در 200 سانتیک رو5,500,000 تومان7 تا 10 روز کاری
8لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 180 در 240 سانتیک رو6,800,000 تومان7 تا 10 روز کاری
9لایت باکس فریم لس آلومینیومی / 200 در 300 سانتیک رو9,300,000 تومان7 تا 10 روز کاری
10لایت باکس پلکسی گلاس / 60 در 50 سانتیک رو2,600,000 تومان7 تا 10 روز کاری
11لایت باکس پلکسی گلاس / 60 در 80 سانتیک رو2,900,000 تومان7 تا 10 روز کاری
12لایت باکس پلکسی گلاس / 70 در 100 سانتیک رو3,200,000 تومان7 تا 10 روز کاری
13لایت باکس پلکسی گلاس / 90 در 120 سانتیک رو4,100,000 تومان7 تا 10 روز کاری
14لایت باکس پلکسی گلاس / 100 در 150 سانتیک رو5,800,000 تومان7 تا 10 روز کاری
15لایت باکس پلکسی گلاس / 120 در 180 سانتیک رو7,000,000 تومان7 تا 10 روز کاری
16لایت باکس ام دی اف / 60 در 50 سانتیک رو1,900,000 تومان7 تا 10 روز کاری
17لایت باکس ام دی اف / 60 در 80 سانتیک رو2,200,000 تومان7 تا 10 روز کاری
18لایت باکس ام دی اف / 70 در 100 سانتیک رو2,300,000 تومان7 تا 10 روز کاری
19لایت باکس ام دی اف / 90 در 120 سانتیک رو2,800,000 تومان7 تا 10 روز کاری
20لایت باکس ام دی اف / 100 در 150 سانتیک رو3,600,000 تومان7 تا 10 روز کاری
21لایت باکس ام دی اف / 120 در 180 سانتیک رو4,300,000 تومان7 تا 10 روز کاری
22لایت باکس گردان دو طرفه موتوردار با چاپ استیکر / 60 در 60 سانتدو رو5,700,000 تومان7 تا 10 روز کاری
23لایت باکس گردان دو طرفه موتوردار با طرح برش لیزر / 60 در 60 سانتدو رو6,100,000 تومان7 تا 10 روز کاری