خدمات چاپ دیجیتال | برچسب اموال


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (1.5*5 ) بدون شمارهیک رو300,000 تومان3-5 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (1.5*5 ) با شمارهیک رو320,000 تومان3-5 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (2*5 ) بدون شمارهیک رو320,000 تومان3-5 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (2*5 ) با شمارهیک رو340,000 تومان3-5 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (3*5 ) بدون شمارهیک رو400,000 تومان3-5 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (3*5 ) با شمارهیک رو420,000 تومان3-5 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی ( 4.8*8.5 ) بدون شمارهیک رو750,000 تومان3-5 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی ( 4.8*8.5 ) با شمارهیک رو780,000 تومان3-5 روز کاری
91000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (3*5 ) بدون شمارهیک رو3,550,000 تومان3-5 روز کاری
101000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (3*5 ) با شمارهیک رو385,000 تومان3-5 روز کاری
111000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) بدون شمارهیک رو700,000 تومان3-5 روز کاری
121000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) با شمارهیک رو730,000 تومان3-5 روز کاری