خدمات چاپ دیجیتال | پرینت رنگی


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پرینت کاغذ A3 تحریر 80 گرم یکرویک رو8,000 تومان1 روز کاری
2پرینت کاغذ A3 تحریر 80 گرم دورویک رو14,000 تومان1 روز کاری
3پرینت کاغذ A3 گلاسه 135 گرم یکرویک رو10,000 تومان1 روز کاری
4پرینت کاغذ A3 گلاسه 135 گرم دورویک رو16,000 تومان1 روز کاری
5پرینت مقوای A3 گلاسه یکرویک رو12,000 تومان1 روز کاری
6پرینت مقوای A3 گلاسه دورویک رو18,000 تومان1 روز کاری
7پرینت A3 یکرو + لمینت براقیک رو20,000 تومان1 روز کاری
8پرینت A3 دورو + لمینت براقیک رو28,000 تومان1 روز کاری
9پرینت A3 یکرو + لمینت ماتیک رو25,000 تومان1 روز کاری
10پرینت A3 دورو + لمینت ماتیک رو35,000 تومان1 روز کاری
11پرینت کاغذ A4 تحریر 80 گرم یکرویک رو5,000 تومان1 روز کاری
12پرینت کاغذ A4 تحریر 80 گرم دورودو رو9,000 تومان1 روز کاری
13پرینت کاغذ A4 گلاسه 135 گرم یکرویک رو7,000 تومان1 روز کاری
14پرینت کاغذ A4 گلاسه 135 گرم دورویک رو11,000 تومان1 روز کاری
15پرینت مقوای A4 گلاسه یکرویک رو8,000 تومان1 روز کاری
16پرینت مقوای A4 گلاسه دورویک رو15,000 تومان1 روز کاری
17پرینت A4 یک رو + لمینت براقیک رو12,000 تومان1 روز کاری
18پرینت A4 دورو + لمینت براقیک رو19,000 تومان1 روز کاری
19پرینت A4 یک رو + لمینت ماتیک رو23,000 تومان1 روز کاری
20پرینت A4 دورو + لمینت ماتیک رو29,000 تومان1 روز کاری
21پرینت لیبل A4یک رو8,000 تومان1 روز کاری
22پرینت لیبل A3یک رو15,000 تومان1 روز کاری
23پرینت لیبل A3 با برش خاص بدون سلفونیک رو30,000 تومان1 تا 2 روز کاری
24پرینت لیبل A3 با برش خاص با سلفون براقیک رو33,500 تومان1 تا 2 روز کاری
25پرینت لیبل A3 با برش خاص با سلفون ماتیک رو33,500 تومان1 تا 2 روز کاری