خدمات چاپ دیجیتال | پرینت رنگی


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پرینت کاغذ A3 تحریر 80 گرم یکرویک رو4,000 تومان۱ روز کاری
2پرینت کاغذ A3 تحریر 80 گرم دورودو رو7,000 تومان۱ روز کاری
3پرینت کاغذ A3 گلاسه 135 گرم یکرویک رو4,500 تومان۱ روز کاری
4پرینت کاغذ A3 گلاسه 135 گرم دورودو رو7,700 تومان۱ روز کاری
5پرینت مقوای A3 گلاسه یکرویک رو6,000 تومان۱ روز کاری
6پرینت مقوای A3 گلاسه دورودو رو11,000 تومان1 روز کاری
7پرینت A3 یکرو + لمینت براقیک رو11,000 تومان۱ روز کاری
8پرینت A3 دورو + لمینت براقدو رو16,000 تومان۱ روز کاری
9پرینت A3 یکرو + لمینت ماتیک رو13,000 تومان۱ روز کاری
10پرینت A3 دورو + لمینت ماتدو رو18,000 تومان۱ روز کاری
11پرینت کاغذ A4 تحریر 80 گرم یکرویک رو2,000 تومان۱ روز کاری
12پرینت کاغذ A4 تحریر 80 گرم دورودو رو3,500 تومان۱ روز کاری
13پرینت کاغذ A4 گلاسه 135 گرم یکرویک رو2,500 تومان۱ روز کاری
14پرینت کاغذ A4 گلاسه 135 گرم دورودو رو4,000 تومان۱ روز کاری
15پرینت مقوای A4 گلاسه یکرویک رو3,000 تومان۱ روز کاری
16پرینت مقوای A4 گلاسه دورودو رو5,000 تومان۱ روز کاری
17پرینت A4 یک رو + لمینت براقیک رو7,000 تومان۱ روز کاری
18پرینت A4 دورو + لمینت براقدو رو9,000 تومان1 روز کاری
19پرینت A4 یک رو + لمینت ماتیک رو8,500 تومان۱ روز کاری
20پرینت A4 دورو + لمینت ماتدو رو11,000 تومان۱ روز کاری
21پرینت لیبل A4یک رو4,000 تومان۱ روز کاری
22پرینت لیبل A3یک رو8,000 تومان۱ روز کاری
23پرینت لیبل A3 با برش خاص بدون سلفونیک رو18,000 تومان۱ روز کاری
24پرینت لیبل A3 با برش خاص با سلفون براقیک رو20,000 تومان۱ روز کاری
25پرینت لیبل A3 با برش خاص با سلفون ماتیک رو20,000 تومان۱ روز کاری