خدمات چاپ دیجیتال | پلات و لمینت


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پلات رنگی کاغذ تحریریک رو55,000 تومان1-2 روز کاری
2پلات رنگی کاغذ تحریر + لمینت براقیک رو120,000 تومان1-2 روز کاری
3پلات رنگی کاغذ تحریر + لمینت ماتیک رو135,000 تومان1-2 روز کاری
4پلات رنگی کاغذ کوتدیک رو65,000 تومان1-2 روز کاری
5پلات رنگی کاغذ کوتد + لمینت براقیک رو145,000 تومان1-2 روز کاری
6پلات رنگی کاغذ کوتد + لمینت ماتیک رو165,000 تومان1-2 روز کاری
7پلات رنگی کاغذفتو گلاسهیک رو85,000 تومان1-2 روز کاری
8پلات رنگی کاغذ فتو گلاسه + لمینت براقیک رو150,000 تومان1-2 روز کاری
9پلات رنگی کاغذ فتو گلاسه + لمینت ماتیک رو170,000 تومان1-2 روز کاری
10لمینت گرم مات (بدون چاپ )یک رو85,000 تومان1-2 روز کاری
11لمینت گرم براق (بدون چاپ )یک رو75,000 تومان1-2 روز کاری
12پلات رنگی پی وی سی براق ضد آبیک رو80,000 تومان1-2 روز کاری
13پلات رنگی پی وی سی مات ضد آبیک رو80,000 تومان1-2 روز کاری
14پلات رنگی پی وی سی مات ضد آب پشت چسبداریک رو95,000 تومان1-2 روز کاری