خدمات چاپ دیجیتال | استیکر ومش


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1استیکر ایندور ( مخملی )یک رو85,000 تومان1-2 روز کاری
2استیکر ایندور (مخملی) + لمینتیک رو130,000 تومان1-2 روزکاری
3استیکر چین چاپ معمولییک رو70,000 تومان1-2 روز کاری
4استیکر چین چاپ خوبیک رو73,000 تومان1-2 روز کاری
5استیکر چین چاپ خوب+برش خاصیک رو120,000 تومان1-2 روز کاری
6استیکر چین چاپ خوب + لمینتیک رو120,000 تومان1-2 روز کاری
7استیکر چین چاپ خوب + لمینت + برش خاصیک رو160,000 تومان1-2 روز کاری
8استیکر شیشه ای چاپ معمولییک رو72,000 تومان1-2 روز کاری
9استیکر شیشه ای چاپ خوبیک رو74,000 تومان1-2 روز کاری
10استیکر شیشه ای چاپ خوب + لمینتدو رو125,000 تومان1-2 روز کاری
11چاپ مش کیفیت معمولییک رو84,000 تومان1-2 روز کاری
12چاپ مش کیفیت خوبیک رو86,000 تومان1-2 روز کاری