خدمات چاپ دیجیتال | استیکر ومش


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1استیکر ایندور ( مخملی )یک رو155,000 تومان1-2 روز کاری
2استیکر ایندور (مخملی) + لمینتیک رو230,000 تومان1-2 روزکاری
3استیکر چین چاپ معمولییک رو105,000 تومان1-2 روز کاری
4استیکر چین چاپ خوبیک رو110,000 تومان1-2 روز کاری
5استیکر چین چاپ خوب+برش خاصیک رو220,000 تومان1-2 روز کاری
6استیکر چین چاپ خوب + لمینتیک رو180,000 تومان1-2 روز کاری
7استیکر چین چاپ خوب + لمینت + برش خاصیک رو270,000 تومان1-2 روز کاری
8استیکر چین چاپ ویژه (اکوسالونت)یک رو155,000 تومان1-2 روز کاری
9استیکر چین چاپ ویژه (اکوسالونت) + لمینتیک رو225,000 تومان1-2 روز کاری
10استیکر شیشه ای چاپ معمولییک رو110,000 تومان1-2 روز کاری
11استیکر شیشه ای چاپ خوبیک رو115,000 تومان1-2 روز کاری
12استیکر شیشه ای چاپ خوب + لمینتدو رو185,000 تومان1-2 روز کاری
13چاپ مش کیفیت معمولییک رو120,000 تومان1-2 روز کاری
14چاپ مش کیفیت خوبیک رو125,000 تومان1-2 روز کاری