خدمات چاپ افست | فاکتور تکرنگ مشکی (کپی پرینت)


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور کاربن دار B6(12*17) دو نسخه یک رو483,000 تومان6تا8روزکاری
2کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A3(29.7*42) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو692,000 تومان6تا8روزکاری
3کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A3(29.7*42) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو994,000 تومان6تا8روزکاری
4کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(21*29.7) تحریر 80 گرم تک نسخه یک رو363,000 تومان6تا8روزکاری
5کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(21*29.7) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو370,000 تومان6تا8روزکاری
6کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(21*29.7) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو535,000 تومان6تا8روزکاری
7کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(21*29.7) چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو716,000 تومان6تا8روزکاری
8کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A5(14.8*21) تحریر 80 گرم تک نسخه یک رو244,000 تومان6تا8روزکاری
9کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A5(14.8*21) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو247,000 تومان6تا8روزکاری
10کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A5(14.8*21) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو324,000 تومان6تا8روزکاری
11کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A5(14.8*21) چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو428,000 تومان6تا8روزکاری
12کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)تحریر 80 گرم تک نسخه (10.5*14.8)یک رو270,000 تومان6تا8روزکاری
13کپی پرینت مشکی- 20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو273,000 تومان6تا8روزکاری
14کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو363,000 تومان6تا8روزکاری
15کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو479,000 تومان6تا8روزکاری
16کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور B5(17*24)تحریر 80 گرم تک نسخه یک رو363,000 تومان6تا8روزکاری
17کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور B5(17*24)دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو370,000 تومان6تا8روزکاری
18کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور B5(17*24)سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو535,000 تومان6تا8روزکاری
19کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور B6(12*17) تحریر 80 گرم تک نسخه یک رو417,000 تومان6تا8روزکاری
20کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور B6(12*17) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو421,000 تومان6تا8روزکاری
21کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور B6(12*17) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو574,000 تومان6تا8روزکاری
22کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور B6(12*17) چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو767,000 تومان6تا8روزکاری
23کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(21*29.7) دو نسخه یک رو457,000 تومان6تا8روزکاری
24کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(21*29.7) سه نسخه یک رو682,000 تومان6تا8روزکاری
25کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(21*29.7) چهار نسخه یک رو861,000 تومان6تا8روزکاری
26کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A5(14.8*21) دو نسخه یک رو279,000 تومان6تا8روزکاری
27کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A5(14.8*21) سه نسخه یک رو403,000 تومان6تا8روزکاری
28کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A5(14.8*21) چهار نسخه یک رو500,000 تومان6تا8روزکاری
29کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)کاربن دار دو نسخهیک رو305,000 تومان6تا8روزکاری
30کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور (10.5*14.8)A6کاربن دار سه نسخه یک رو442,000 تومان6تا8روزکاری
31کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)کاربن دار چهار نسخه یک رو551,000 تومان6تا8روزکاری
32کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار B5(17*24)دو نسخه یک رو457,000 تومان6تا8روزکاری
33کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار B5(17*24)یک رو682,000 تومان6تا8روزکاری
34کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور کاربن دار B6(12*17) سه نسخه یک رو708,000 تومان6تا8روزکاری
35کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور کاربن دار B6(12*17) چهار نسخه یک رو913,000 تومان6تا8روزکاری
36کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور A4 1-3(9.5*21) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم)یک رو260,000 تومان6تا8روزکاری
37کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور A4 1-3(9.5*21) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم)یک رو346,000 تومان6تا8روزکاری
38کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض A4(21*29.7) با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو370,000 تومان6تا8روزکاری
39کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض A4(21*29.7) با 3 شماره 2 پرفراژ یک رو407,000 تومان6تا8روزکاری
40کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض A5(14.8*21) با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو250,000 تومان6تا8روزکاری
41کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض A5(14.8*21) با 3 شماره 2 پرفراژ یک رو264,000 تومان6تا8روزکاری
42کپی پرینت مشکی-20 بسته قبض A6 (10.5*14.8)با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو282,000 تومان6تا8روزکاری
43کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض سایز (10.5*29.7) با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو250,000 تومان6تا8روزکاری
44کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض سایز (10.5*29.7) با 3 شماره 2 پرفراژ یک رو256,000 تومان6تا8روزکاری
45کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور یک سوم A4 (9.5*21) تحریر 80گرم تک نسخه یک رو264,000 تومان6تا8روزکاری
46کپی پرینت مشکی-15 بسته قبض یک سوم A4 (9.5*21) با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو267,000 تومان6تا8روزکاری
47کپی پرینت مشکی-15 بسته قبض یک سوم A4 (9.5*21) با 3 شماره 2 پرفراژ یک رو286,000 تومان6تا8روزکاری
48کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور یک سوم A4 (9.5*21) دو نسخه کاربن دار یک رو291,000 تومان6تا8روزکاری
49کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور یک سوم A4 (9.5*21) سه نسخه کاربن دار یک رو422,000 تومان6تا8روزکاری