خدمات چاپ افست | فاکتور تکرنگ مشکی (کپی پرینت)


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور کاربن دار B6(12*17) دو نسخه یک رو513,600 تومان5تا7روزکاری
2کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A3(29.7*42) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو703,200 تومان5تا7روزکاری
3کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A3(29.7*42) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو102,840 تومان5تا7روزکاری
4کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(21*29.7) تحریر 80 گرم تک نسخه یک رو376,800 تومان5تا7روزکاری
5کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(21*29.7) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو390,000 تومان5تا7روزکاری
6کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(21*29.7) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو531,600 تومان5تا7روزکاری
7کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(21*29.7) چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو631,200 تومان5تا7روزکاری
8کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(14.8*21) تحریر 80 گرم تک نسخه یک رو265,200 تومان5تا7روزکاری
9کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(14.8*21) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو271,200 تومان5تا7روزکاری
10کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(14.8*21) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو351,600 تومان5تا7روزکاری
11کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور A4(14.8*21) چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو432,000 تومان5تا7روزکاری
12کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)تحریر 80 گرم تک نسخه (10.5*14.8)یک رو296,400 تومان5تا7روزکاری
13کپی پرینت مشکی- 20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو303,600 تومان5تا7روزکاری
14کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو398,400 تومان5تا7روزکاری
15کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو493,800 تومان5تا7روزکاری
16کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور B5(17*24)تحریر 80 گرم تک نسخه یک رو376,800 تومان5تا7روزکاری
17کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور B5(17*24)دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو390,000 تومان5تا7روزکاری
18کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور B5(17*24)سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو531,600 تومان5تا7روزکاری
19کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور B6(12*17) تحریر 80 گرم تک نسخه یک رو410,400 تومان5تا7روزکاری
20کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور B6(12*17) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو421,800 تومان5تا7روزکاری
21کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور B6(12*17) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو579,000 تومان5تا7روزکاری
22کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور B6(12*17) چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )یک رو736,800 تومان5تا7روزکاری
23کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(21*29.7) دو نسخه یک رو482,400 تومان5تا7روزکاری
24کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(21*29.7) سه نسخه یک رو663,840 تومان5تا7روزکاری
25کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(21*29.7) چهار نسخه یک رو844,800 تومان5تا7روزکاری
26کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(14.8*21) دو نسخه یک رو318,000 تومان5تا7روزکاری
27کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(14.8*21) سه نسخه یک رو417,600 تومان5تا7روزکاری
28کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار A4(14.8*21) چهار نسخه یک رو516,000 تومان5تا7روزکاری
29کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)کاربن دار دو نسخهیک رو349,800 تومان5تا7روزکاری
30کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور (10.5*14.8)A6کاربن دار سه نسخه یک رو464,400 تومان5تا7روزکاری
31کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور A6 (10.5*14.8)کاربن دار چهار نسخه یک رو579,600 تومان5تا7روزکاری
32کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور کاربن دار B5(17*24)دو نسخه یک رو483,000 تومان5تا7روزکاری
33کپی پرینت مشکی-10 بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار B5(17*24)یک رو663,840 تومان5تا7روزکاری
34کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور کاربن دار B6(12*17) سه نسخه یک رو694,800 تومان5تا7روزکاری
35کپی پرینت مشکی-20 بسته فاکتور کاربن دار B6(12*17) چهار نسخه یک رو907,200 تومان5تا7روزکاری
36کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور A4 1-3(9.5*21) دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم)یک رو288,600 تومان5تا7روزکاری
37کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور A4 1-3(9.5*21) سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم)یک رو385,200 تومان5تا7روزکاری
38کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض A4(21*29.7) با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو383,760 تومان5تا7روزکاری
39کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض A4(21*29.7) با 3 شماره 2 پرفراژ یک رو399,600 تومان5تا7روزکاری
40کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض A4(14.8*21) با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو273,600 تومان5تا7روزکاری
41کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض A4(14.8*21) با 3 شماره 2 پرفراژ یک رو288,000 تومان5تا7روزکاری
42کپی پرینت مشکی-20 بسته قبض A6 (10.5*14.8)با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو313,200 تومان5تا7روزکاری
43کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض سایز (10.5*29.7) با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو273,600 تومان5تا7روزکاری
44کپی پرینت مشکی-10 بسته قبض سایز (10.5*29.7) با 3 شماره 2 پرفراژ یک رو282,000 تومان5تا7روزکاری
45کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور یک سوم A4 (9.5*21) تحریر 80گرم تک نسخه یک رو288,000 تومان5تا7روزکاری
46کپی پرینت مشکی-15 بسته قبض یک سوم A4 (9.5*21) با 2 شماره 1 پرفراژ یک رو291,600 تومان5تا7روزکاری
47کپی پرینت مشکی-15 بسته قبض یک سوم A4 (9.5*21) با 3 شماره 2 پرفراژ یک رو315,600 تومان5تا7روزکاری
48کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور یک سوم A4 (9.5*21) دو نسخه کاربن دار یک رو334,800 تومان5تا7روزکاری
49کپی پرینت مشکی-15 بسته فاکتور یک سوم A4 (9.5*21) سه نسخه کاربن دار یک رو440,400 تومان5تا7روزکاری