خدمات چاپ دیجیتال | تخته شاسی


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تخته شاسی 13*9 با چاپ فتوگلاسهیک رو12,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
2تخته شاسی 13*9 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو14,400 تومان۱ تا ۲ روز کاری
3تخته شاسی 15*10 با چاپ فتوگلاسهیک رو14,400 تومان۱ تا ۲ روز کاری
4تخته شاسی 15*10 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو16,800 تومان۱ تا ۲ روز کاری
5تخته شاسی 18*13 با چاپ فتوگلاسهیک رو16,800 تومان۱ تا ۲ روز کاری
6تخته شاسی 18*13 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو19,200 تومان۱ تا ۲ روز کاری
7تخته شاسی 21*16 با چاپ فتوگلاسهیک رو19,200 تومان۱ تا ۲ روز کاری
8تخته شاسی 21*16 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو21,600 تومان۱ تا ۲ روز کاری
9تخته شاسی 25*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو30,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
10تخته شاسی 25*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو33,600 تومان۱ تا ۲ روز کاری
11تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو36,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
12تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو42,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
13تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسهیک رو45,600 تومان۱ تا ۲ روز کاری
14تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو38,400 تومان۱ تا ۲ روز کاری
15تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو66,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
16تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو72,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
17تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو78,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
18تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو84,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
19تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو96,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
20تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو102,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
21تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو108,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
22تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو114,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
23تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو132,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
24تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو144,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
25تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو114,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
26تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو120,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
27تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو120,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
28تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو132,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
29تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسهیک رو132,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
30تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو144,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
31تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسهیک رو210,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
32تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو228,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
33تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسهیک رو252,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری
34تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو270,000 تومان۱ تا ۲ روز کاری