خدمات چاپ دیجیتال | تخته شاسی


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تخته شاسی 13*9 با چاپ فتوگلاسهیک رو17,280 تومان۱ تا ۲ روز کاری
2تخته شاسی 13*9 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو20,736 تومان۱ تا ۲ روز کاری
3تخته شاسی 15*10 با چاپ فتوگلاسهیک رو20,736 تومان۱ تا ۲ روز کاری
4تخته شاسی 15*10 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو24,192 تومان۱ تا ۲ روز کاری
5تخته شاسی 18*13 با چاپ فتوگلاسهیک رو24,192 تومان۱ تا ۲ روز کاری
6تخته شاسی 18*13 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو27,648 تومان۱ تا ۲ روز کاری
7تخته شاسی 21*16 با چاپ فتوگلاسهیک رو27,648 تومان۱ تا ۲ روز کاری
8تخته شاسی 21*16 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو31,104 تومان۱ تا ۲ روز کاری
9تخته شاسی 25*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو43,200 تومان۱ تا ۲ روز کاری
10تخته شاسی 25*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو48,384 تومان۱ تا ۲ روز کاری
11تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو51,840 تومان۱ تا ۲ روز کاری
12تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو60,480 تومان۱ تا ۲ روز کاری
13تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسهیک رو65,664 تومان۱ تا ۲ روز کاری
14تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو79,296 تومان۱ تا ۲ روز کاری
15تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو95,040 تومان۱ تا ۲ روز کاری
16تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو103,680 تومان۱ تا ۲ روز کاری
17تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو112,320 تومان۱ تا ۲ روز کاری
18تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو120,960 تومان۱ تا ۲ روز کاری
19تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو138,240 تومان۱ تا ۲ روز کاری
20تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو146,880 تومان۱ تا ۲ روز کاری
21تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو155,520 تومان۱ تا ۲ روز کاری
22تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو164,160 تومان۱ تا ۲ روز کاری
23تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو190,080 تومان۱ تا ۲ روز کاری
24تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو207,360 تومان۱ تا ۲ روز کاری
25تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو164,160 تومان۱ تا ۲ روز کاری
26تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو172,800 تومان۱ تا ۲ روز کاری
27تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو172,800 تومان۱ تا ۲ روز کاری
28تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو190,080 تومان۱ تا ۲ روز کاری
29تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسهیک رو190,080 تومان۱ تا ۲ روز کاری
30تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو207,360 تومان۱ تا ۲ روز کاری
31تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسهیک رو302,400 تومان۱ تا ۲ روز کاری
32تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو328,320 تومان۱ تا ۲ روز کاری
33تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسهیک رو362,880 تومان۱ تا ۲ روز کاری
34تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسه با روکش ( مات / براق )یک رو388,800 تومان۱ تا ۲ روز کاری