خدمات چاپ دیجیتال | تخته شاسی


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تخته شاسی 13*9 با چاپ فتوگلاسهیک رو7,800 تومان0
2تخته شاسی 13*9 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو10,140 تومان0
3تخته شاسی 15*10 با چاپ فتوگلاسهیک رو8,580 تومان0
4تخته شاسی 15*10 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو10,920 تومان0
5تخته شاسی 18*13 با چاپ فتوگلاسهیک رو10,920 تومان0
6تخته شاسی 18*13 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو13,260 تومان0
7تخته شاسی 21*16 با چاپ فتوگلاسهیک رو12,480 تومان0
8تخته شاسی 21*16 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو15,600 تومان0
9تخته شاسی 25*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو30,000 تومان0
10تخته شاسی 25*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو32,000 تومان0
11تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو35,000 تومان0
12تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو38,000 تومان0
13تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسهیک رو42,000 تومان0
14تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو45,000 تومان0
15تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو45,000 تومان0
16تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو50,000 تومان0
17تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو55,000 تومان0
18تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو60,000 تومان0
19تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو70,000 تومان0
20تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو75,000 تومان0
21تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو75,000 تومان0
22تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو80,000 تومان0
23تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو85,000 تومان0
24تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو90,000 تومان0
25تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو95,000 تومان0
26تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو100,000 تومان0
27تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو105,000 تومان0
28تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو110,000 تومان0
29تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسهیک رو115,000 تومان0
30تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو125,000 تومان0
31تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسهیک رو170,000 تومان0
32تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو187,000 تومان0
33تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسهیک رو220,000 تومان0
34تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو240,000 تومان0