خدمات چاپ افست | پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو980,000 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو1,110,000 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو1,130,000 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو1,840,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو3,250,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو1,085,000 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو1,550,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو1,680,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو2,030,000 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو3,850,000 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو2,300,000 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو2,480,000 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو2,690,000 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو3,390,000 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو6,850,000 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو4,100,000 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو6,600,000 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو12,600,000 تومان10-12 روز کاری
19پاکت نامه A3 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو4,550,000 تومان10-12 روز کاری
20پاکت نامه A3 تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو4,800,000 تومان10-12 روز کاری
21پاکت نامه A3 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو5,300,000 تومان10-12 روز کاری