خدمات چاپ افست | پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو477,250 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو586,500 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو701,500 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو805,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو1,736,500 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو609,500 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو701,500 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو839,500 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو954,500 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو2,012,500 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو1,081,000 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو1,328,250 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو1,621,500 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو1,776,750 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو3,697,250 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو2,081,500 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو3,290,000 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو6,565,000 تومان10-12 روز کاری
19پاکت نامه A3 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو2,576,000 تومان10-12 روز کاری
20پاکت نامه A3 تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو2,702,500 تومان10-12 روز کاری
21پاکت نامه A3 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو3,024,500 تومان10-12 روز کاری