خدمات چاپ افست | پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو810,000 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو880,000 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو1,030,000 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو1,600,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو2,820,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو960,000 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو995,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو1,540,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو1,790,000 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو3,180,000 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو1,945,000 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو2,090,000 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو2,490,000 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو2,930,000 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو5,650,000 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو3,290,000 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو5,350,000 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A3 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو10,590,000 تومان10-12 روز کاری
19پاکت نامه A3 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو3,800,000 تومان10-12 روز کاری
20پاکت نامه A3 تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو4,300,000 تومان10-12 روز کاری
21پاکت نامه A3 کتان 120 گرم - 1000 عددییک رو4,400,000 تومان10-12 روز کاری