خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو370,000 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو535,000 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو1,030,000 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو475,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو860,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو2,080,000 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو630,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 2000 عددییک رو1,130,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 5000 عددییک رو2,580,000 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو740,000 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو1,100,000 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو2,150,000 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو1,000,000 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو1,880,000 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو4,530,000 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو445,000 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو1,240,000 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو650,000 تومان10-12 روز کاری