خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو842,773 تومان3-2 روز کاری
2گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,084,847 تومان2-1 روز کاری
3گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,416,577 تومان2-1 روز کاری
4گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,685,549 تومان2-1 روز کاری
5گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو3,084,196 تومان2-1 روز کاری
6گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو3,406,961 تومان2-1 روز کاری
7گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو564,837 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو699,322 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو959,327 تومان2-1 روز کاری
10گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,111,745 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,080,039 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,241,421 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو735,185 تومان2-1 روز کاری
14گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو869,671 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,577,961 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,739,342 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو374,928 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو367,592 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو511,043 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو582,769 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,075,882 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,156,573 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو322,764 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو385,523 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کارییک رو600,700 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,093,813 تومان2-1 روز کاری