خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 130 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو3,450,000 تومان1-2 روز کاری
2گلاسه 130 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو4,800,000 تومان1-2 روز کاری
3گلاسه 130 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو6,010,000 تومان1-2 روز کاری
4گلاسه 130 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو8,170,000 تومان1-2 روز کاری
5گلاسه 130 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو12,010,000 تومان1-2 روز کاری
6گلاسه 130 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو16,030,000 تومان1-2 روز کاری
7گلاسه 130 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو3,110,000 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 130 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 1000 عدد - 3-2 روز كاريدو رو4,480,000 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 130 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو5,030,000 تومان2-1 روز کاری
10گلاسه 130 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو7,490,000 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 130 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو10,430,000 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 130 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو14,400,000 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 130 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,690,000 تومان3-2 روز کاری
14گلاسه 130 گرم B4 /24*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو3,770,000 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 130 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو3,810,000 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 130 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو7,450,000 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 130 گرم B4 /24*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو9,210,000 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 130 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,020,000 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 130 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,650,000 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 130 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,790,000 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 130 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو3,520,000 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 130 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو5,120,000 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 130 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو6,420,000 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 130 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,460,000 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 130 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,210,000 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 130 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,220,000 تومان2-1 روز کاری
27گلاسه 130 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,870,000 تومان2-1 روز کاری
28گلاسه 130 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو3,930,000 تومان2-1 روز کاری
29گلاسه 130 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو4,810,000 تومان2-1 روز کاری
30گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,130,000 تومان2-1 روز کاری
31گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,440,000 تومان2-1 روز کاری
32گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,510,000 تومان2-1 روز کاری
33گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو2,080,000 تومان2-1 روز کاری
34گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو2,920,000 تومان2-1 روز کاری
35گلاسه 130 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو3,420,000 تومان2-1 روز کاری