خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,458,812 تومان3-2 روز کاری
2گلاسه 135 گرم B4 /24*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,991,663 تومان2-1 روز کاری
3گلاسه 135 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,447,792 تومان2-1 روز کاری
4گلاسه 135 گرم B4 /24*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,817,628 تومان2-1 روز کاری
5گلاسه 135 گرم B4 /24*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو4,740,768 تومان2-1 روز کاری
6گلاسه 135 گرم B4 /24*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو5,184,571 تومان2-1 روز کاری
7گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو956,650 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,261,567 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,819,073 تومان2-1 روز کاری
10گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,028,648 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو3,360,052 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو3,581,953 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,310,878 تومان2-1 روز کاری
14گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,495,797 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,669,696 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,891,595 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو695,525 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو685,438 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو882,683 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,101,306 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,979,337 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو2,090,287 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو623,800 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو710,093 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,125,962 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کاریدو رو2,003,992 تومان2-1 روز کاری