خدمات چاپ افست | تحریر 80 گرم / 2-1 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو619,200 تومان1-2 روز کاری
2تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو771,600 تومان1-2 روز کاری
3تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو872,400 تومان1-2 روز کاری
4تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,542,000 تومان1-2 روز کاری
5تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,656,000 تومان1-2 روز کاری
6تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,692,000 تومان1-2 روز کاری
7تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو432,000 تومان1-2 روز کاری
8تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو504,000 تومان1-2 روز کاری
9تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو561,600 تومان1-2 روز کاری
10تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو648,000 تومان1-2 روز کاری
11تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو900,000 تومان1-2 روز کاری
12تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,002,000 تومان1-2 روز کاری
13تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو0 تومان1-2 روز کاری
14تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو0 تومان1-2 روز کاری
15تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کارییک رو0 تومان1-2 روز کاری
16تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو0 تومان1-2 روز کاری
17تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو780,000 تومان1-2 روز کاری
18تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,068,000 تومان1-2 روز کاری
19تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 2000 عدد -2-1 روز کارییک رو1,152,000 تومان1-2 روز کاری
20تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,656,000 تومان1-2 روز کاری
21تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو2,091,600 تومان1-2 روز کاری
22تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو2,448,000 تومان1-2 روز کاری
23تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو504,000 تومان1-2 روز کاری
24تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو651,600 تومان1-2 روز کاری
25تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو708,000 تومان1-2 روز کاری
26تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو840,000 تومان1-2 روز کاری
27تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو1,140,000 تومان1-2 روز کاری
28تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,368,000 تومان1-2 روز کاری