خدمات چاپ افست | تحریر 80 گرم / 2-1 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو2,292,275 تومان1-2 روز کاری
2تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو2,782,622 تومان1-2 روز کاری
3تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو3,106,946 تومان1-2 روز کاری
4تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو5,261,385 تومان1-2 روز کاری
5تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو5,928,180 تومان1-2 روز کاری
6تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو6,044,010 تومان1-2 روز کاری
7تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,689,960 تومان1-2 روز کاری
8تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,921,620 تومان1-2 روز کاری
9تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو2,106,947 تومان1-2 روز کاری
10تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو2,384,940 تومان1-2 روز کاری
11تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو3,195,750 تومان1-2 روز کاری
12تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو3,523,935 تومان1-2 روز کاری
13تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو940,500 تومان1-2 روز کاری
14تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,077,000 تومان1-2 روز کاری
15تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کارییک رو1,704,000 تومان1-2 روز کاری
16تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,840,500 تومان1-2 روز کاری
17تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو2,809,650 تومان1-2 روز کاری
18تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو3,736,290 تومان1-2 روز کاری
19تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 2000 عدد -2-1 روز کارییک رو4,006,560 تومان1-2 روز کاری
20تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو5,928,180 تومان1-2 روز کاری
21تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو7,329,722 تومان1-2 روز کاری
22تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو8,476,440 تومان1-2 روز کاری
23تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو1,921,620 تومان1-2 روز کاری
24تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو2,396,522 تومان1-2 روز کاری
25تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو2,577,990 تومان1-2 روز کاری
26تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو3,002,700 تومان1-2 روز کاری
27تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو3,967,950 تومان1-2 روز کاری
28تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو4,701,540 تومان1-2 روز کاری