خدمات چاپ افست | تحریر 80 گرم / 2-1 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تحریر 80 گرمی A3 یکرو (29*40) - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو2,650,000 تومان1-2 روز کاری
2تحریر 80 گرمی A3 دورو (29*40) - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو4,200,000 تومان1-2 روز کاری
3تحریر 80 گرمی A3 دورو (29*40) - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو7,700,000 تومان1-2 روز کاری
4تحریر 80 گرمی A3 یکرو (29*40) - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو9,750,000 تومان1-2 روز کاری
5تحریر 80 گرمی A3 دورو (29*40) - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو14,300,000 تومان1-2 روز کاری
6تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,600,000 تومان1-2 روز کاری
7تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو2,300,000 تومان1-2 روز کاری
8تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو2,170,000 تومان1-2 روز کاری
9تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو3,850,000 تومان1-2 روز کاری
10تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو3,000,000 تومان1-2 روز کاری
11تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو5,000,000 تومان1-2 روز کاری
12تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,050,000 تومان1-2 روز کاری
13تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,350,000 تومان1-2 روز کاری
14تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو1,290,000 تومان1-2 روز کاری
15تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,660,000 تومان1-2 روز کاری
16تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو2,210,000 تومان1-2 روز کاری
17تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو2,720,000 تومان1-2 روز کاری
18تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو830,000 تومان1-2 روز کاری
19تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,080,000 تومان1-2 روز کاری
20تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کارییک رو1,350,000 تومان1-2 روز کاری
21تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,680,000 تومان1-2 روز کاری
22تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو2,210,000 تومان1-2 روز کاری
23تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو3,410,000 تومان1-2 روز کاری
24تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 2000 عدد -2-1 روز کارییک رو3,050,000 تومان1-2 روز کاری
25تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو4,350,000 تومان1-2 روز کاری
26تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو5,420,000 تومان1-2 روز کاری
27تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو8,060,000 تومان1-2 روز کاری
28تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو1,270,000 تومان1-2 روز کاری
29تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,790,000 تومان1-2 روز کاری
30تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو1,660,000 تومان1-2 روز کاری
31تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو2,330,000 تومان1-2 روز کاری
32تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو2,830,000 تومان1-2 روز کاری
33تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو3,820,000 تومان1-2 روز کاری