خدمات چاپ افست | ساک خرید پاکتی ( بگ شاپ ) - روکش مات


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
11000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)یک رو3,630,550 تومان15-20 روز کاری
22000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)یک رو6,690,700 تومان15-20 روز کاری
35000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)یک رو15,782,600 تومان15-20 روز کاری
41000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)یک رو2,780,700 تومان15-20 روز کاری
52000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)یک رو4,251,550 تومان15-20 روز کاری
65000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)یک رو10,034,900 تومان15-20 روز کاری
71000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)یک رو2,954,350 تومان15-20 روز کاری
82000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)یک رو5,338,300 تومان15-20 روز کاری
95000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)یک رو11,977,250 تومان15-20 روز کاری
101000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)یک رو2,561,050 تومان15-20 روز کاری
112000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)یک رو4,540,200 تومان15-20 روز کاری
125000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)یک رو10,078,600 تومان15-20 روز کاری