خدمات چاپ افست | برچسب و لیبل CD


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1برچسب بدون روکش فوری (4/8*8/5)/1000 عددی/ 2-1 روز کارییک رو76,500 تومان1-2 روز کاری
2برچسب بدون روکش (4/8*8/5)/1000 عددی/ 8-5 روز کارییک رو60,000 تومان5-8 روز کاری
3برچسب با روکش یووی (4/8*8/5)/1000 عددی/ 8-6 روز کارییک رو63,000 تومان6-8 روز کاری
4برچسب با روکش سلفون براق (4/8*8/5)/1000 عددی/ 13-13 روز کارییک رو65,000 تومان11-13 روز کاری
5برچسب با روکش سلفون مات (4/8*8/5)/1000 عددی/ 30 روز کارییک رو70,000 تومان30 روز کاری
6برچسب متالایز (4/8*8/5)/1000 عددی/ 30 روز کارییک رو295,000 تومان30 روز کاری
7برچسب شیشه ای خوانا (4/8*8/5)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو185,000 تومان10-12 روز کاری
8برچسب شیشه ای ناخوانا (4/8*8/5)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو185,000 تومان10-12 روز کاری
9لیبل CD (بدون روکش) (12*12)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو285,000 تومان6-8 روز کاری
10لیبل CD (با روکش یووی) (12*12)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو300,000 تومان10-12 روز کاری