خدمات چاپ افست | برچسب و لیبل CD


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1برچسب بدون روکش فوری (4/8*8/5)/1000 عددی/ 2-1 روز کارییک رو68,850 تومان1-2 روز کاری
2برچسب بدون روکش (4/8*8/5)/1000 عددی/ 8-5 روز کارییک رو59,400 تومان5-8 روز کاری
3برچسب با روکش یووی (4/8*8/5)/1000 عددی/ 8-6 روز کارییک رو62,100 تومان6-8 روز کاری
4برچسب با روکش سلفون براق (4/8*8/5)/1000 عددی/ 13-13 روز کارییک رو63,450 تومان11-13 روز کاری
5برچسب با روکش سلفون مات (4/8*8/5)/1000 عددی/ 30 روز کارییک رو67,500 تومان30 روز کاری
6برچسب متالایز (4/8*8/5)/1000 عددی/ 30 روز کارییک رو330,750 تومان30 روز کاری
7برچسب شیشه ای خوانا (4/8*8/5)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو202,500 تومان10-12 روز کاری
8برچسب شیشه ای ناخوانا (4/8*8/5)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو202,500 تومان10-12 روز کاری
9لیبل CD (بدون روکش) (12*12)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو317,250 تومان6-8 روز کاری
10لیبل CD (با روکش یووی) (12*12)/1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو337,500 تومان10-12 روز کاری