خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت گلاسه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو233,550 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو388,800 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو859,950 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو646,650 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,096,200 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو2,207,250 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو334,800 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو567,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو1,198,800 تومان10-12 روز کاری