خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت گلاسه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو443,750 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو793,750 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو1,812,500 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو1,012,500 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,793,750 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو4,050,000 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو518,750 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو912,500 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو2,075,000 تومان10-12 روز کاری