خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت گلاسه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو587,500 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,062,500 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو2,475,000 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو1,350,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو2,437,500 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو5,562,500 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو700,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو1,225,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو2,825,000 تومان10-12 روز کاری