خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت گلاسه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو216,250 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو360,000 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو796,250 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو598,750 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو974,400 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه A4 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو1,798,500 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 1000 عددییک رو310,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 2000 عددییک رو504,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه A5 گلاسه 135 گرم - 5000 عددییک رو1,021,200 تومان10-12 روز کاری