خدمات چاپ افست | گلاسه 135گرم / 5-4روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو705,600 تومان5-4 روز کاری
2گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو869,400 تومان5-4 روز کاری
3گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو1,215,900 تومان5-4 روز کاری
4گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو1,392,300 تومان5-4 روز کاری
5گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو516,600 تومان5-4 روز کاری
6گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو667,800 تومان5-4 روز کاری
7گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو888,300 تومان5-4 روز کاری
8گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو1,052,100 تومان5-4 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو1,978,200 تومان5-4 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو2,173,500 تومان5-4 روز کاری
11گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو346,500 تومان4-5 روز کاری
12گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو543,750 تومان5-4 روز کاری
13گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو806,250 تومان5-4 روز کاری
14گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو912,500 تومان5-4 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو928,750 تومان5-4 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو981,250 تومان5-4 روز کاری
17گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو350,000 تومان5-4 روز کاری
18گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو437,500 تومان5-4 روز کاری
19گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو612,500 تومان5-4 روز کاری
20گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو706,250 تومان5-4 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو1,375,000 تومان5-4 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو1,481,250 تومان5-4 روز کاری
23گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو235,000 تومان5-4 روز کاری
24گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو278,750 تومان5-4 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو412,500 تومان5-4 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو466,250 تومان5-4 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو928,750 تومان5-4 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو981,250 تومان5-4 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 1000 عدد 10-8 روز کارییک رو112,500 تومان8-10 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 1000 عدد 10-8 روز کاریدو رو131,250 تومان8-10 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 2000 عدد 10-8 روز کارییک رو193,750 تومان8-10 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 2000 عدد 10-8 روز کاریدو رو225,000 تومان8-10 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 4000 عدد 5-4 روز کارییک رو418,750 تومان5-4 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 4000 عدد 5-4 روز کاریدو رو475,000 تومان5-4 روز کاری