خدمات چاپ افست | گلاسه 135گرم / 5-4روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو396,000 تومان5-4 روز کاری
2گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو510,000 تومان5-4 روز کاری
3گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو642,000 تومان5-4 روز کاری
4گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو774,000 تومان5-4 روز کاری
5گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو350,400 تومان5-4 روز کاری
6گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو468,000 تومان5-4 روز کاری
7گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو547,200 تومان5-4 روز کاری
8گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو666,000 تومان5-4 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو1,087,900 تومان5-4 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو1,242,000 تومان5-4 روز کاری
11گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو262,500 تومان5-4 روز کاری
12گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو345,000 تومان5-4 روز کاری
13گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو431,250 تومان5-4 روز کاری
14گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو504,000 تومان5-4 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو868,800 تومان5-4 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو964,800 تومان5-4 روز کاری
17گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو203,750 تومان5-4 روز کاری
18گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو275,000 تومان5-4 روز کاری
19گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو335,000 تومان5-4 روز کاری
20گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو412,500 تومان5-4 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو660,000 تومان5-4 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو738,000 تومان5-4 روز کاری
23گلاسه 135 گرم A5 /20*14 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو137,500 تومان5-4 روز کاری
24گلاسه 135 گرم A5 /20*14 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو178,750 تومان5-4 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو225,000 تومان5-4 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو272,500 تومان5-4 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو465,000 تومان5-4 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو494,400 تومان5-4 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 1000 عدد 10-8 روز کارییک رو60,000 تومان8-10 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 1000 عدد 10-8 روز کاریدو رو80,000 تومان8-10 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 2000 عدد 10-8 روز کارییک رو100,000 تومان8-10 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 2000 عدد 10-8 روز کاریدو رو123,750 تومان8-10 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 4000 عدد 5-4 روز کارییک رو218,750 تومان5-4 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 4000 عدد 5-4 روز کاریدو رو243,750 تومان5-4 روز کاری