خدمات چاپ افست | گلاسه 135گرم / 5-4روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو675,338 تومان5-4 روز کاری
2گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو880,268 تومان5-4 روز کاری
3گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو1,086,750 تومان5-4 روز کاری
4گلاسه 135 گرم A3 / 40*29 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو1,319,625 تومان5-4 روز کاری
5گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو481,275 تومان5-4 روز کاری
6گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو659,813 تومان5-4 روز کاری
7گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو799,538 تومان5-4 روز کاری
8گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو993,600 تومان5-4 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو1,668,938 تومان5-4 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 / 34*24 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو1,863,000 تومان5-4 روز کاری
11گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو326,025 تومان4-5 روز کاری
12گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو428,490 تومان5-4 روز کاری
13گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو535,613 تومان5-4 روز کاری
14گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو652,050 تومان5-4 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /20*29 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو1,124,010 تومان5-4 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /20*29 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو1,248,210 تومان5-4 روز کاری
17گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو253,058 تومان5-4 روز کاری
18گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو341,550 تومان5-4 روز کاری
19گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو416,070 تومان5-4 روز کاری
20گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو512,325 تومان5-4 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو853,875 تومان5-4 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو954,788 تومان5-4 روز کاری
23گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 1000 عدد 5-4 روز کارییک رو170,775 تومان5-4 روز کاری
24گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 1000 عدد 5-4 روز کاریدو رو222,008 تومان5-4 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 2000 عدد 5-4 روز کارییک رو279,450 تومان5-4 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 2000 عدد 5-4 روز کاریدو رو338,445 تومان5-4 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو - 5000 عدد 5-4 روز کارییک رو577,530 تومان5-4 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو - 5000 عدد 5-4 روز کاریدو رو639,630 تومان5-4 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 1000 عدد 10-8 روز کارییک رو74,520 تومان8-10 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 1000 عدد 10-8 روز کاریدو رو99,360 تومان8-10 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 2000 عدد 10-8 روز کارییک رو124,200 تومان8-10 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 2000 عدد 10-8 روز کاریدو رو153,698 تومان8-10 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /20*14 یکرو - 4000 عدد 5-4 روز کارییک رو271,688 تومان5-4 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /20*14 دورو - 4000 عدد 5-4 روز کاریدو رو302,738 تومان5-4 روز کاری