خدمات چاپ افست | تحریر 80 گرم / 6-5 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تحریر 80 گرمی A3 یکرو (40*29) - 1000 عدد - 5-6 روز کارییک رو490,000 تومان3-4 روز کاری
2تحریر 80 گرمی A3 دورو (40*29) - 1000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو630,000 تومان3-4 روز کاری
3تحریر 80 گرمی A3 یکرو (40*29) - 2000 عدد - 5-6 روز کارییک رو740,000 تومان3-4 روز کاری
4تحریر 80 گرمی A3 دورو (40*29) - 2000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو910,000 تومان3-4 روز کاری
5تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 1000 عدد - 5-6 روز کارییک رو360,000 تومان3-4 روز کاری
6تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 1000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو495,000 تومان3-4 روز کاری
7تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 2000 عدد - 5-6 روز کارییک رو550,000 تومان3-4 روز کاری
8تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 2000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو685,000 تومان3-4 روز کاری
9تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 5000 عدد - 5-6 روز کارییک رو1,055,000 تومان3-4 روز کاری
10تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 5000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو1,255,000 تومان3-4 روز کاری
11تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 1000 عدد - 5-6 روز کارییک رو320,000 تومان3-4 روز کاری
12تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 1000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو420,000 تومان3-4 روز کاری
13تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 2000 عدد - 5-6 روز کارییک رو485,000 تومان3-4 روز کاری
14تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 2000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو595,000 تومان3-4 روز کاری
15تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 5000 عدد - 5-6 روز کارییک رو920,000 تومان3-4 روز کاری
16تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 5000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو1,050,000 تومان3-4 روز کاری
17تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 1000 عدد - 5-6 روز کارییک رو200,000 تومان3-4 روز کاری
18تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 1000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو280,000 تومان3-4 روز کاری
19تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 2000 عدد - 5-6 روز کارییک رو305,000 تومان3-4 روز کاری
20تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 2000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو380,000 تومان3-4 روز کاری
21تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 5000 عدد - 5-6 روز کارییک رو570,000 تومان3-4 روز کاری
22تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 5000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو650,000 تومان3-4 روز کاری
23تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 1000 عدد - 5-6 روز کارییک رو150,000 تومان3-4 روز کاری
24تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 1000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو240,000 تومان3-4 روز کاری
25تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 2000 عدد - 5-6 روز کارییک رو250,000 تومان3-4 روز کاری
26تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 2000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو310,000 تومان3-4 روز کاری
27تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 5000 عدد - 5-6 روز کارییک رو495,000 تومان3-4 روز کاری
28تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 5000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو565,000 تومان3-4 روز کاری
29تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 1000 عدد - 6-5 روز کارییک رو95,000 تومان6-8 روز کاری
30تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 1000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو130,000 تومان6-8 روز کاری
31تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 2000 عدد - 6-5 روز کارییک رو145,000 تومان6-8 روز کاری
32تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 2000 عدد - 6-5 روز کاریدو رو185,000 تومان6-8 روز کاری
33تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 5000 عدد - 5-6 روز کارییک رو275,000 تومان6-8 روز کاری
34تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 5000 عدد - 5-6 روز کاریدو رو315,000 تومان6-8 روز کاری