خدمات چاپ افست | تحریر 80 گرم / 4-3 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تحریر 80 گرمی A3 یکرو (40*29) - 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو470,745 تومان3-4 روز کاری
2تحریر 80 گرمی A3 دورو (40*29) - 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو653,400 تومان3-4 روز کاری
3تحریر 80 گرمی A3 یکرو (40*29) - 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو680,130 تومان3-4 روز کاری
4تحریر 80 گرمی A3 دورو (40*29) - 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو891,000 تومان3-4 روز کاری
5تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو326,700 تومان3-4 روز کاری
6تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو497,475 تومان3-4 روز کاری
7تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو475,200 تومان3-4 روز کاری
8تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو668,250 تومان3-4 روز کاری
9تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو891,000 تومان3-4 روز کاری
10تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو1,165,725 تومان3-4 روز کاری
11تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو219,780 تومان3-4 روز کاری
12تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو311,850 تومان3-4 روز کاری
13تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو328,185 تومان3-4 روز کاری
14تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو433,620 تومان3-4 روز کاری
15تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو611,820 تومان3-4 روز کاری
16تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو767,745 تومان3-4 روز کاری
17تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو167,805 تومان3-4 روز کاری
18تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو252,450 تومان3-4 روز کاری
19تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو245,025 تومان3-4 روز کاری
20تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو341,550 تومان3-4 روز کاری
21تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو457,380 تومان3-4 روز کاری
22تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو611,820 تومان3-4 روز کاری
23تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو117,315 تومان3-4 روز کاری
24تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو163,350 تومان3-4 روز کاری
25تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو175,230 تومان3-4 روز کاری
26تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو228,690 تومان3-4 روز کاری
27تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو320,760 تومان3-4 روز کاری
28تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو417,285 تومان3-4 روز کاری
29تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 1000 عدد -عدد - 7-5 روز کارییک رو47,520 تومان7-5 روز کاری
30تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 1000 عدد -عدد - 7-5 روز کاریدو رو71,280 تومان7-5 روز کاری
31تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 2000 عدد -عدد - 7-5 روز کارییک رو72,765 تومان7-5 روز کاری
32تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 2000 عدد -عدد - 7-5 روز کاریدو رو99,495 تومان7-5 روز کاری
33تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو117,315 تومان3-4 روز کاری
34تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو155,925 تومان3-4 روز کاری