خدمات چاپ افست | تحریر 80 گرم / 4-3 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تحریر 80 گرمی A3 یکرو (40*29) - 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو380,400 تومان3-4 روز کاری
2تحریر 80 گرمی A3 دورو (40*29) - 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو528,000 تومان3-4 روز کاری
3تحریر 80 گرمی A3 یکرو (40*29) - 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو549,600 تومان3-4 روز کاری
4تحریر 80 گرمی A3 دورو (40*29) - 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو720,000 تومان3-4 روز کاری
5تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو275,000 تومان3-4 روز کاری
6تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو418,750 تومان3-4 روز کاری
7تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو400,000 تومان3-4 روز کاری
8تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو540,000 تومان3-4 روز کاری
9تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو720,000 تومان3-4 روز کاری
10تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو942,000 تومان3-4 روز کاری
11تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو185,000 تومان3-4 روز کاری
12تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو262,500 تومان3-4 روز کاری
13تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو276,250 تومان3-4 روز کاری
14تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو365,000 تومان3-4 روز کاری
15تحریر 80 گرمی A4 یکرو (29*20)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو494,400 تومان3-4 روز کاری
16تحریر 80 گرمی A4 دورو (29*20)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو620,400 تومان3-4 روز کاری
17تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو141,250 تومان3-4 روز کاری
18تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو212,500 تومان3-4 روز کاری
19تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو206,250 تومان3-4 روز کاری
20تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو287,500 تومان3-4 روز کاری
21تحریر 80 گرمی B5 یکرو (24*17)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو385,000 تومان3-4 روز کاری
22تحریر 80 گرمی B5 دورو (24*17)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو494,400 تومان3-4 روز کاری
23تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14*20)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو98,750 تومان3-4 روز کاری
24تحریر 80 گرمی A5 دورو (14*20)- 1000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو137,500 تومان3-4 روز کاری
25تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14*20)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو147,500 تومان3-4 روز کاری
26تحریر 80 گرمی A5 دورو (14*20)- 2000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو192,500 تومان3-4 روز کاری
27تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14*20)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو270,000 تومان3-4 روز کاری
28تحریر 80 گرمی A5 دورو (14*20)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو351,250 تومان3-4 روز کاری
29تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 1000 عدد -عدد - 7-5 روز کارییک رو40,000 تومان7-5 روز کاری
30تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 1000 عدد -عدد - 7-5 روز کاریدو رو60,000 تومان7-5 روز کاری
31تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 2000 عدد -عدد - 7-5 روز کارییک رو61,250 تومان7-5 روز کاری
32تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 2000 عدد -عدد - 7-5 روز کاریدو رو83,750 تومان7-5 روز کاری
33تحریر 80 گرمی A6 یکرو (14*10)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کارییک رو98,750 تومان3-4 روز کاری
34تحریر 80 گرمی A6 دورو (14*10)- 5000 عدد -عدد - 4-3 روز کاریدو رو131,250 تومان3-4 روز کاری