خدمات چاپ دیجیتال | چاپ پارچه


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پارچه بومیک رو75,000 تومان1-2 روز کاری
2پارچه کنواسیک رو70,000 تومان1-2 روز کاری
3پارچه نانویک رو65,000 تومان1-2 روز کاری
4پارچه بنرییک رو70,000 تومان1-2 روز کاری
5پارچه ترانزیتیک رو35,000 تومان1-2 روز کاری
6پارچه تکستایلیک رو75,000 تومان1-2 روز کاری