خدمات چاپ دیجیتال | برچسب اموال


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (1.5*5 ) بدون شمارهیک رو165,000 تومان3-5 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (1.5*5 ) با شمارهیک رو185,000 تومان3-5 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (2*5 ) بدون شمارهیک رو165,000 تومان3-5 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (2*5 ) با شمارهیک رو185,000 تومان3-5 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (3*5 ) بدون شمارهیک رو200,000 تومان3-5 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (3*5 ) با شمارهیک رو220,000 تومان3-5 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی ( 4.8*8.5 ) بدون شمارهیک رو600,000 تومان3-5 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی ( 4.8*8.5 ) با شمارهیک رو620,000 تومان3-5 روز کاری
91000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (3*5 ) بدون شمارهیک رو200,000 تومان3-5 روز کاری
101000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (3*5 ) با شمارهیک رو220,000 تومان3-5 روز کاری
111000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) بدون شمارهیک رو580,000 تومان3-5 روز کاری
121000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) با شمارهیک رو600,000 تومان3-5 روز کاری