خدمات چاپ دیجیتال | برچسب اموال


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
11000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (1.5*5 ) بدون شمارهیک رو195,000 تومان3-5 روز کاری
21000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (1.5*5 ) با شمارهیک رو205,000 تومان3-5 روز کاری
31000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (2*5 ) بدون شمارهیک رو220,000 تومان3-5 روز کاری
41000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (2*5 ) با شمارهیک رو240,000 تومان3-5 روز کاری
51000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (3*5 ) بدون شمارهیک رو225,000 تومان3-5 روز کاری
61000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی (3*5 ) با شمارهیک رو240,000 تومان3-5 روز کاری
71000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی ( 4.8*8.5 ) بدون شمارهیک رو670,000 تومان3-5 روز کاری
81000 عدد برچسب اموال-چاپ رنگی ( 4.8*8.5 ) با شمارهیک رو700,000 تومان3-5 روز کاری
91000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (3*5 ) بدون شمارهیک رو270,000 تومان3-5 روز کاری
101000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (3*5 ) با شمارهیک رو285,000 تومان3-5 روز کاری
111000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) بدون شمارهیک رو660,000 تومان3-5 روز کاری
121000 عدد برچسب اموال-چاپ تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) با شمارهیک رو690,000 تومان3-5 روز کاری