خدمات چاپ دیجیتال | پلات و لمینت


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پلات رنگی کاغذ تحریریک رو20,000 تومان1-2 روز کاری
2پلات رنگی کاغذ تحریر + لمینت براقیک رو55,000 تومان1-2 روز کاری
3پلات رنگی کاغذ تحریر + لمینت ماتیک رو60,000 تومان1-2 روز کاری
4پلات رنگی کاغذ کوتدیک رو35,000 تومان1-2 روز کاری
5پلات رنگی کاغذ کوتد + لمینت براقیک رو75,000 تومان1-2 روز کاری
6پلات رنگی کاغذ کوتد + لمینت ماتیک رو85,000 تومان1-2 روز کاری
7پلات رنگی کاغذفتو گلاسهیک رو45,000 تومان1-2 روز کاری
8پلات رنگی کاغذ فتو گلاسه + لمینت براقیک رو85,000 تومان1-2 روز کاری
9پلات رنگی کاغذ فتو گلاسه + لمینت ماتیک رو95,000 تومان1-2 روز کاری
10پلات رنگی پی وی سی براق ضد آبیک رو55,000 تومان1-2 روز کاری
11پلات رنگی پی وی سی مات ضد آبیک رو55,000 تومان1-2 روز کاری
12پلات رنگی پی وی سی مات ضد آب پشت چسبداریک رو65,000 تومان1-2 روز کاری