خدمات چاپ دیجیتال | استیکر ومش


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1استیکر چین چاپ معمولییک رو40,000 تومان1-2 روز کاری
2استیکر چین چاپ خوبیک رو43,000 تومان1-2 روز کاری
3استیکر چین چاپ خوب + لمینتیک رو75,000 تومان1-2 روز کاری
4استیکر چین چاپ ویژه (اکوسالونت)یک رو58,000 تومان1-2 روز کاری
5استیکر چین چاپ ویژه (اکوسالونت) + لمینتیک رو85,000 تومان1-2 روز کاری
6استیکر چین چاپ ویژه (میماکی ) با برش همزمانیک رو100,000 تومان2-3 روز کاری
7استیکر چین چاپ ویژه (میماکی ) با برش همزمان + لمینتیک رو140,000 تومان2-3 روزکاری
8استیکر شیشه ای چاپ معمولییک رو41,000 تومان1-2 روز کاری
9استیکر شیشه ای چاپ خوبیک رو44,000 تومان1-2 روز کاری
10استیکر شیشه ای چاپ خوب + لمینتدو رو75,000 تومان1-2 روز کاری
11استیکر شیشه ای چین چاپ ویژه (اکوسالونت)یک رو60,000 تومان1-2 روز کاری
12استیکر شیشه ای چین چاپ ویژه (اکوسالونت) + لمینتیک رو90,000 تومان1-2 روز کاری
13چاپ مش کیفیت معمولییک رو45,000 تومان1-2 روز کاری
14چاپ مش کیفیت خوبیک رو48,000 تومان1-2 روز کاری