خدمات چاپ دیجیتال | استیکر ومش


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1استیکر چین چاپ معمولییک رو37,000 تومان1-2 روز کاری
2استیکر چین چاپ خوبیک رو40,000 تومان1-2 روز کاری
3استیکر چین چاپ خوب + لمینتیک رو65,000 تومان1-2 روز کاری
4استیکر چین چاپ ویژه (اکوسالونت)یک رو47,000 تومان1-2 روز کاری
5استیکر چین چاپ ویژه (اکوسالونت) + لمینتیک رو72,000 تومان1-2 روز کاری
6استیکر چین چاپ ویژه (میماکی ) با برش همزمانیک رو89,000 تومان2-3 روز کاری
7استیکر شیشه ای چاپ معمولییک رو38,000 تومان1-2 روز کاری
8استیکر شیشه ای چاپ خوبیک رو42,000 تومان1-2 روز کاری
9استیکر شیشه ای چاپ خوب + لمینتدو رو67,000 تومان1-2 روز کاری
10استیکر شیشه ای چین چاپ ویژه (اکوسالونت)یک رو53,000 تومان1-2 روز کاری
11استیکر شیشه ای چین چاپ ویژه (اکوسالونت) + لمینتیک رو78,000 تومان1-2 روز کار
12چاپ مش کیفیت معمولییک رو42,000 تومان1-2 روز کاری
13چاپ مش کیفیت خوبیک رو45,000 تومان1-2 روز کاری