خدمات چاپ افست | فاکتور بدون کاربن


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (42 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو622,000 تومان8-10 روز کاری
2فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (42 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو1,060,000 تومان8-10 روز کاری
3فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (42 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو3,100,000 تومان8-10 روز کاری
4فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (42 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو672,000 تومان8-10 روز کاری
5فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (42 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو1,160,000 تومان8-10 روز کاری
6فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (42 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو2,590,000 تومان8-10 روز کاری
7فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (42 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو765,000 تومان8-10 روز کاری
8فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (42 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو1,280,000 تومان8-10 روز کاری
9فاکتور A3 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (42 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو2,590,000 تومان8-10 روز کاری
10فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (42 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو860,000 تومان8-10 روز کاری
11فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (42 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو1,520,000 تومان8-10 روز کاری
12فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (42 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو3,470,000 تومان8-10 روز کاری
13فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (42 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو970,000 تومان8-10 روز کاری
14فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (42 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو1,610,000 تومان8-10 روز کاری
15فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (42 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو3,650,000 تومان8-10 روز کاری
16فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (42 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو1,010,000 تومان8-10 روز کاری
17فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (42 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو1,680,000 تومان8-10 روز کاری
18فاکتور A3 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (42 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو3,690,000 تومان8-10 روز کاری
19فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (34 در 24) / 1000 شمارهیک رو450,000 تومان8-10 روز کاری
20فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (34 در 24) / 2000 شمارهیک رو685,000 تومان8-10 روز کاری
21فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (34 در 24) / 5000 شمارهیک رو1,370,000 تومان8-10 روز کاری
22فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (34 در 24) / 1000 شمارهیک رو515,000 تومان8-10 روز کاری
23فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (34 در 24) / 2000 شمارهیک رو770,000 تومان8-10 روز کاری
24فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / دو رنگ قرمز مشکی / (34 در 24) / 5000 شمارهیک رو1,550,000 تومان8-10 روز کاری
25فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (34 در 24) / 1000 شمارهیک رو660,000 تومان8-10 روز کاری
26فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (34 در 24) / 2000 شمارهیک رو890,000 تومان8-10 روز کاری
27فاکتور B4 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (34 در 24) / 5000 شمارهیک رو1,670,000 تومان8-10 روز کاری
28فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو340,000 تومان8-10 روز کاری
29فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو595,000 تومان8-10 روز کاری
30فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو1,290,000 تومان8-10 روز کاری
31فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو435,000 تومان8-10 روز کاری
32فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو680,000 تومان8-10 روز کاری
33فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو1,380,000 تومان8-10 روز کاری
34فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو505,000 تومان8-10 روز کاری
35فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو810,000 تومان8-10 روز کاری
36فاکتور A4 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو1,460,000 تومان8-10 روز کاری
37فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو480,000 تومان8-10 روز کاری
38فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو850,000 تومان8-10 روز کاری
39فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو1,860,000 تومان8-10 روز کاری
40فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو570,000 تومان8-10 روز کاری
41فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو970,000 تومان8-10 روز کاری
42فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو1,940,000 تومان8-10 روز کاری
43فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 29.7) / 1000 شمارهیک رو670,000 تومان8-10 روز کاری
44فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 29.7) / 2000 شمارهیک رو1,080,000 تومان8-10 روز کاری
45فاکتور A4 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 29.7) / 5000 شمارهیک رو2,110,000 تومان8-10 روز کاری
46فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 24) / 1000 شمارهیک رو270,000 تومان8-10 روز کاری
47فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 24) / 2000 شمارهیک رو440,000 تومان8-10 روز کاری
48فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 24) / 5000 شمارهیک رو820,000 تومان8-10 روز کاری
49فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 24) / 1000 شمارهیک رو315,000 تومان8-10 روز کاری
50فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 24) / 2000 شمارهیک رو620,000 تومان8-10 روز کاری
51فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 24) / 5000 شمارهیک رو930,000 تومان8-10 روز کاری
52فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 24) / 1000 شمارهیک رو370,000 تومان8-10 روز کاری
53فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 24) / 2000 شمارهیک رو630,000 تومان8-10 روز کاری
54فاکتور B5 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 24) / 5000 شمارهیک رو1,030,000 تومان8-10 روز کاری
55فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 24) / 1000 شمارهیک رو380,000 تومان8-10 روز کاری
56فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 24) / 2000 شمارهیک رو630,000 تومان8-10 روز کاری
57فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 24) / 5000 شمارهیک رو1,180,000 تومان8-10 روز کاری
58فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 24) / 1000 شمارهیک رو475,000 تومان8-10 روز کاری
59فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 24) / 2000 شمارهیک رو705,000 تومان8-10 روز کاری
60فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 24) / 5000 شمارهیک رو1,260,000 تومان8-10 روز کاری
61فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 24) / 1000 شمارهیک رو480,000 تومان8-10 روز کاری
62فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 24) / 2000 شمارهیک رو780,000 تومان8-10 روز کاری
63فاکتور B5 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 24) / 5000 شمارهیک رو1,290,000 تومان8-10 روز کاری
64فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 14.8) / 1000 شمارهیک رو185,000 تومان8-10 روز کاری
65فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو350,000 تومان8-10 روز کاری
66فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو720,000 تومان8-10 روز کاری
67فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 14.8) / 1000 شمارهیک رو275,000 تومان8-10 روز کاری
68فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو485,000 تومان8-10 روز کاری
69فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو870,000 تومان8-10 روز کاری
70فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 14.8) / 1000 شمارهیک رو325,000 تومان8-10 روز کاری
71فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو585,000 تومان8-10 روز کاری
72فاکتور A5 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو995,000 تومان8-10 روز کاری
73فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 14.8) / 1000 شمارهیک رو270,000 تومان8-10 روز کاری
74فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو480,000 تومان8-10 روز کاری
75فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (21 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو1,110,000 تومان8-10 روز کاری
76فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 14.8) / 1000 شمارهیک رو380,000 تومان8-10 روز کاری
77فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو620,000 تومان8-10 روز کاری
78فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (21 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو1,190,000 تومان8-10 روز کاری
79فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 14.8) / 1000 شمارهیک رو470,000 تومان8-10 روز کاری
80فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو690,000 تومان8-10 روز کاری
81فاکتور A5 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (21 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو1,270,000 تومان8-10 روز کاری
82فاکتور B6 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 12) / 2000 شمارهیک رو330,000 تومان8-10 روز کاری
83فاکتور B6 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 12) / 5000 شمارهیک رو545,000 تومان8-10 روز کاری
84فاکتور B6 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 12) / 2000 شمارهیک رو385,000 تومان8-10 روز کاری
85فاکتور B6 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 12) / 5000 شمارهیک رو680,000 تومان8-10 روز کاری
86فاکتور B6 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 12) / 2000 شمارهیک رو395,000 تومان8-10 روز کاری
87فاکتور B6 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 12) / 5000 شمارهیک رو780,000 تومان8-10 روز کاری
88فاکتور B6 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 12) / 2000 شمارهیک رو415,000 تومان8-10 روز کاری
89فاکتور B6 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (17 در 12) / 5000 شمارهیک رو745,000 تومان8-10 روز کاری
90فاکتور B6 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 12) / 2000 شمارهیک رو495,000 تومان8-10 روز کاری
91فاکتور B6 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (17 در 12) / 5000 شمارهیک رو930,000 تومان8-10 روز کاری
92فاکتور B6 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 12) / 2000 شمارهیک رو545,000 تومان8-10 روز کاری
93فاکتور B6 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (17 در 12) / 5000 شمارهیک رو1,060,000 تومان8-10 روز کاری
94فاکتور A6 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (10.5 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو285,000 تومان8-10 روز کاری
95فاکتور A6 / دونسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (10.5 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو495,000 تومان8-10 روز کاری
96فاکتور A6 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (10.5 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو320,000 تومان8-10 روز کاری
97فاکتور A6 / دونسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (10.5 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو595,000 تومان8-10 روز کاری
98فاکتور A6 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (10.5 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو395,000 تومان8-10 روز کاری
99فاکتور A6 / دونسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (10.5 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو715,000 تومان8-10 روز کاری
100فاکتور A6 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (10.5 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو360,000 تومان8-10 روز کاری
101فاکتور A6 / سه نسخه / بدون کاربن / تک رنگ مشکی / (10.5 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو695,000 تومان8-10 روز کاری
102فاکتور A6 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (10.5 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو465,000 تومان8-10 روز کاری
103فاکتور A6 / سه نسخه / بدون کاربن / دورنگ قرمز مشکی / (10.5 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو865,000 تومان8-10 روز کاری
104فاکتور A6 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (10.5 در 14.8) / 2000 شمارهیک رو495,000 تومان8-10 روز کاری
105فاکتور A6 / سه نسخه / بدون کاربن / چهار رنگ / (10.5 در 14.8) / 5000 شمارهیک رو775,000 تومان8-10 روز کاری