خدمات چاپ دیجیتال | تخته شاسی


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تخته شاسی 13*9 با چاپ فتوگلاسهیک رو6,500 تومان1-2 روز کاری
2تخته شاسی 13*9 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو8,450 تومان1-2 روز کاری
3تخته شاسی 15*10 با چاپ فتوگلاسهیک رو7,150 تومان1-2 روز کاری
4تخته شاسی 15*10 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو9,100 تومان1-2 روز کاری
5تخته شاسی 18*13 با چاپ فتوگلاسهیک رو9,100 تومان1-2 روز کاری
6تخته شاسی 18*13 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو11,050 تومان1-2 روز کاری
7تخته شاسی 21*16 با چاپ فتوگلاسهیک رو10,400 تومان1-2 روز کاری
8تخته شاسی 21*16 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو13,000 تومان1-2 روز کاری
9تخته شاسی 25*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو11,700 تومان1-2 روز کاری
10تخته شاسی 25*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو14,300 تومان1-2 روز کاری
11تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسهیک رو18,000 تومان1-2 روز کاری
12تخته شاسی 30*20 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو21,000 تومان1-2 روز کاری
13تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسهیک رو20,000 تومان1-2 روز کاری
14تخته شاسی 30*24 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو24,000 تومان1-2 روز کاری
15تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو28,000 تومان1-2 روز کاری
16تخته شاسی 40*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو32,000 تومان1-2 روز کاری
17تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو33,000 تومان1-2 روز کاری
18تخته شاسی 45*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو38,000 تومان1-2 روز کاری
19تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو36,000 تومان1-2 روز کاری
20تخته شاسی 60*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو43,000 تومان1-2 روز کاری
21تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو45,000 تومان1-2 روز کاری
22تخته شاسی 70*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو52,000 تومان1-2 روز کاری
23تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسهیک رو48,000 تومان1-2 روز کاری
24تخته شاسی 90*30 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو56,000 تومان1-2 روز کاری
25تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو42,000 تومان1-2 روز کاری
26تخته شاسی 50*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو50,000 تومان1-2 روز کاری
27تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسهیک رو44,000 تومان1-2 روز کاری
28تخته شاسی 60*40 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو53,000 تومان1-2 روز کاری
29تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسهیک رو74,000 تومان1-2 روز کاری
30تخته شاسی 70*50 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو80,000 تومان1-2 روز کاری
31تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسهیک رو97,500 تومان1-2 روز کاری
32تخته شاسی 90*60 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو115,000 تومان1-2 روز کاری
33تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسهیک رو118,750 تومان1-2 روز کاری
34تخته شاسی 70*100 با چاپ فتوگلاسه با روکش لمینت ( مات / براق )یک رو143,750 تومان1-2 روز کاری