خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو205,000 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو345,000 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو650,000 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو305,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو400,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو843,750 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو235,000 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 2000 عددییک رو440,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 5000 عددییک رو968,750 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو402,500 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو578,750 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو1,093,750 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو437,500 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو662,500 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو1,462,500 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو218,000 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو318,750 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو637,500 تومان10-12 روز کاری