خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو249,750 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو398,250 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو796,500 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو337,500 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو432,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو911,250 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو253,800 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 2000 عددییک رو475,200 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 5000 عددییک رو1,046,250 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو434,700 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو625,050 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو1,181,250 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو472,500 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو715,500 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو1,579,500 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو236,250 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو344,250 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو688,500 تومان10-12 روز کاری