خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو262,500 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو437,500 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو918,750 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو310,000 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو525,000 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو1,337,500 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو387,500 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 2000 عددییک رو625,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 5000 عددییک رو1,475,000 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو618,750 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو987,500 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو2,060,000 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو725,000 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو1,187,500 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو2,475,000 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو1,070,000 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو512,500 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو313,750 تومان10-12 روز کاری