خدمات چاپ افست | فرم عمومی پاکت تحریر


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو325,000 تومان10-12 روز کاری
2پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو550,000 تومان10-12 روز کاری
3پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو1,187,500 تومان10-12 روز کاری
4پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو412,500 تومان10-12 روز کاری
5پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو737,500 تومان10-12 روز کاری
6پاکت نامه ملخی تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو1,550,000 تومان10-12 روز کاری
7پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 1000 عددییک رو537,500 تومان10-12 روز کاری
8پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 2000 عددییک رو950,000 تومان10-12 روز کاری
9پاکت نامه ملخی تحریر 120 گرم - 5000 عددییک رو2,037,500 تومان10-12 روز کاری
10پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو800,000 تومان10-12 روز کاری
11پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو1,287,500 تومان10-12 روز کاری
12پاکت نامه A4 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو2,762,500 تومان10-12 روز کاری
13پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 1000 عددییک رو962,500 تومان10-12 روز کاری
14پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 2000 عددییک رو1,687,500 تومان10-12 روز کاری
15پاکت نامه A4 تحریر 100 گرم - 5000 عددییک رو3,687,500 تومان10-12 روز کاری
16پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 1000 عددییک رو400,000 تومان10-12 روز کاری
17پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 5000 عددییک رو1,400,000 تومان10-12 روز کاری
18پاکت نامه A5 تحریر 80 گرم - 2000 عددییک رو662,500 تومان10-12 روز کاری