خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,045,800 تومان1-2 روز کاری
2گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,348,200 تومان1-2 روز کاری
3گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,789,200 تومان1-2 روز کاری
4گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,116,800 تومان1-2 روز کاری
5گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو781,200 تومان2-1 روز کاری
6گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 1000 عدد - 3-2 روز كاريدو رو907,200 تومان2-1 روز کاری
7گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,304,100 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,436,400 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو567,000 تومان3-2 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو693,000 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو951,300 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,083,600 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,053,800 تومان2-1 روز کاری
14گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,211,300 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو396,900 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو453,600 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو667,800 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو724,500 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,404,900 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,474,200 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو478,800 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو560,700 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,033,200 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,131,480 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو199,080 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو239,400 تومان2-1 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو337,680 تومان2-1 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو381,780 تومان2-1 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو709,380 تومان2-1 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو762,300 تومان2-1 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو201,600 تومان2-1 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو243,180 تومان2-1 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کارییک رو346,500 تومان2-1 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کاریدو رو388,080 تومان2-1 روز کاری