خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو935,550 تومان1-2 روز کاری
2گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,277,100 تومان1-2 روز کاری
3گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,544,400 تومان1-2 روز کاری
4گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,915,650 تومان1-2 روز کاری
5گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو697,950 تومان2-1 روز کاری
6گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو893,970 تومان2-1 روز کاری
7گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,098,900 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,321,650 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو497,475 تومان3-2 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو668,250 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو809,325 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو994,950 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,648,350 تومان2-1 روز کاری
14گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,841,400 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو356,400 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو454,410 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو564,300 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو675,675 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,136,025 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,254,825 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو435,105 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو527,175 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو861,300 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو957,825 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو200,475 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو249,480 تومان2-1 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو311,850 تومان2-1 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو368,280 تومان2-1 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو604,395 تومان2-1 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو663,795 تومان2-1 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو204,930 تومان2-1 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو252,450 تومان2-1 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کارییک رو317,790 تومان2-1 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کاریدو رو374,220 تومان2-1 روز کاری