خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,020,000 تومان1-2 روز کاری
2گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,280,000 تومان1-2 روز کاری
3گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,650,000 تومان1-2 روز کاری
4گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,950,000 تومان1-2 روز کاری
5گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو730,000 تومان2-1 روز کاری
6گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 1000 عدد - 3-2 روز كاريدو رو880,000 تومان2-1 روز کاری
7گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,160,000 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,330,000 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو570,000 تومان3-2 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو705,000 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو900,000 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,050,000 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,830,000 تومان2-1 روز کاری
14گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,050,000 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو410,000 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو490,000 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو630,000 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو720,000 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,260,000 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,350,000 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو510,000 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو585,000 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو980,000 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,070,000 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو250,000 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو300,000 تومان2-1 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو380,000 تومان2-1 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو420,000 تومان2-1 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو700,000 تومان2-1 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو745,000 تومان2-1 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو260,000 تومان2-1 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو305,000 تومان2-1 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کارییک رو345,000 تومان2-1 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کاریدو رو710,000 تومان2-1 روز کاری