خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو756,000 تومان1-2 روز کاری
2گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,032,000 تومان1-2 روز کاری
3گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,248,000 تومان1-2 روز کاری
4گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,548,000 تومان1-2 روز کاری
5گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو564,000 تومان2-1 روز کاری
6گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو722,400 تومان2-1 روز کاری
7گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو888,000 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,068,000 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو402,000 تومان3-2 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو540,000 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو654,000 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو804,000 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,332,000 تومان2-1 روز کاری
14گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,488,000 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو300,000 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو382,500 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو456,000 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو546,000 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو918,000 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,014,000 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو366,250 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو443,750 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو696,000 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو774,000 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو168,750 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو210,000 تومان2-1 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو262,500 تومان2-1 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو310,000 تومان2-1 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A5 /20*14 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو488,400 تومان2-1 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A5 /20*14 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو536,400 تومان2-1 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو172,500 تومان2-1 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو212,500 تومان2-1 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کارییک رو267,500 تومان2-1 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کاریدو رو315,000 تومان2-1 روز کاری