خدمات چاپ افست | گلاسه 135 گرم / 2-1روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,425,000 تومان1-2 روز کاری
2گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,737,500 تومان1-2 روز کاری
3گلاسه 135 گرم B3 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,468,750 تومان1-2 روز کاری
4گلاسه 135 گرم B3 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,800,000 تومان1-2 روز کاری
5گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,000,000 تومان2-1 روز کاری
6گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 1000 عدد - 3-2 روز كاريدو رو1,137,500 تومان2-1 روز کاری
7گلاسه 135 گرم A3 /40*29 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,706,250 تومان2-1 روز کاری
8گلاسه 135 گرم A3 /40*29 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,875,000 تومان2-1 روز کاری
9گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو737,500 تومان3-2 روز کاری
10گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو887,500 تومان2-1 روز کاری
11گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,268,750 تومان2-1 روز کاری
12گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,425,000 تومان2-1 روز کاری
13گلاسه 135 گرم B4 /49*34 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو2,800,000 تومان2-1 روز کاری
14گلاسه 135 گرم B4 /49*34 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو2,975,000 تومان2-1 روز کاری
15گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو506,250 تومان2-1 روز کاری
16گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 1000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو568,750 تومان2-1 روز کاری
17گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو868,750 تومان2-1 روز کاری
18گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو943,750 تومان2-1 روز کاری
19گلاسه 135 گرم A4 /29*20 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,906,250 تومان2-1 روز کاری
20گلاسه 135 گرم A4 /29*20 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,975,000 تومان2-1 روز کاری
21گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو637,500 تومان2-1 روز کاری
22گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 2000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو731,250 تومان2-1 روز کاری
23گلاسه 135 گرم B5 /24*17 یکرو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريیک رو1,406,250 تومان2-1 روز کاری
24گلاسه 135 گرم B5 /24*17 دورو فوری - 5000 عدد - 2-1 روز كاريدو رو1,512,500 تومان2-1 روز کاری
25گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو253,750 تومان2-1 روز کاری
26گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو297,500 تومان2-1 روز کاری
27گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو437,500 تومان2-1 روز کاری
28گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو491,250 تومان2-1 روز کاری
29گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 یکرو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو960,000 تومان2-1 روز کاری
30گلاسه 135 گرم A5 /20*14.5 دورو فوری - 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو1,012,500 تومان2-1 روز کاری
31گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو262,500 تومان2-1 روز کاری
32گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو308,750 تومان2-1 روز کاری
33گلاسه 135 گرم A6 /14*10 یکرو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کارییک رو450,000 تومان2-1 روز کاری
34گلاسه 135 گرم A6 /14*10 دورو فوری - 4000 عدد 2-1 روز کاریدو رو500,000 تومان2-1 روز کاری