خدمات چاپ افست | تحریر 80 گرم / 2-1 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تحریر 80 گرمی A3 یکرو (29*40) - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو542,025 تومان1-2 روز کاری
2تحریر 80 گرمی A3 دورو (29*40) - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو727,650 تومان1-2 روز کاری
3تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو264,330 تومان1-2 روز کاری
4تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو356,400 تومان1-2 روز کاری
5تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو380,160 تومان1-2 روز کاری
6تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو671,220 تومان1-2 روز کاری
7تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو485,595 تومان1-2 روز کاری
8تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو801,900 تومان1-2 روز کاری
9تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو154,440 تومان1-2 روز کاری
10تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو200,475 تومان1-2 روز کاری
11تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو219,780 تومان1-2 روز کاری
12تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو273,240 تومان1-2 روز کاری
13تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14.5*20)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو372,735 تومان1-2 روز کاری
14تحریر 80 گرمی A5 دورو (14.5*20)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو442,530 تومان1-2 روز کاری
15تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو160,380 تومان1-2 روز کاری
16تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو207,900 تومان1-2 روز کاری
17تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کارییک رو227,205 تومان1-2 روز کاری
18تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو282,150 تومان1-2 روز کاری
19تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو363,825 تومان1-2 روز کاری
20تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو534,600 تومان1-2 روز کاری
21تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 2000 عدد -2-1 روز کارییک رو519,750 تومان1-2 روز کاری
22تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو712,800 تومان1-2 روز کاری
23تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو942,975 تومان1-2 روز کاری
24تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو1,188,000 تومان1-2 روز کاری
25تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو204,930 تومان1-2 روز کاری
26تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو289,575 تومان1-2 روز کاری
27تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو289,575 تومان1-2 روز کاری
28تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو386,100 تومان1-2 روز کاری
29تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو509,355 تومان1-2 روز کاری
30تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو638,550 تومان1-2 روز کاری