خدمات چاپ افست | تحریر 80 گرم / 2-1 روز کاری


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1تحریر 80 گرمی A3 یکرو (29*40) - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو438,000 تومان1-2 روز کاری
2تحریر 80 گرمی A3 دورو (29*40) - 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو588,000 تومان1-2 روز کاری
3تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو222,500 تومان1-2 روز کاری
4تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو300,000 تومان1-2 روز کاری
5تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو320,000 تومان1-2 روز کاری
6تحریر 80 گرمی A4 یکرو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو542,400 تومان1-2 روز کاری
7تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو392,400 تومان1-2 روز کاری
8تحریر 80 گرمی A4 دورو (20*29)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو648,000 تومان1-2 روز کاری
9تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14*20)- 1000 عدد 2-1 روز کارییک رو130,000 تومان1-2 روز کاری
10تحریر 80 گرمی A5 دورو (14*20)- 1000 عدد 2-1 روز کاریدو رو168,750 تومان1-2 روز کاری
11تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14*20)- 2000 عدد 2-1 روز کارییک رو185,000 تومان1-2 روز کاری
12تحریر 80 گرمی A5 دورو (14*20)- 2000 عدد 2-1 روز کاریدو رو230,000 تومان1-2 روز کاری
13تحریر 80 گرمی A5 یکرو (14*20)- 5000 عدد 2-1 روز کارییک رو313,750 تومان1-2 روز کاری
14تحریر 80 گرمی A5 دورو (14*20)- 5000 عدد 2-1 روز کاریدو رو357,600 تومان1-2 روز کاری
15تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو135,000 تومان1-2 روز کاری
16تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو175,000 تومان1-2 روز کاری
17تحریر 80 گرمی A6 یکرو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کارییک رو191,250 تومان1-2 روز کاری
18تحریر 80 گرمی A6 دورو (10*14)- 4000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو237,500 تومان1-2 روز کاری
19تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو306,250 تومان1-2 روز کاری
20تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو432,000 تومان1-2 روز کاری
21تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 2000 عدد -2-1 روز کارییک رو420,000 تومان1-2 روز کاری
22تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو576,000 تومان1-2 روز کاری
23تحریر 80 گرمی B4 یکرو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو762,000 تومان1-2 روز کاری
24تحریر 80 گرمی B4 دورو (24*34)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو920,000 تومان1-2 روز کاری
25تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کارییک رو172,500 تومان1-2 روز کاری
26تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 1000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو234,000 تومان1-2 روز کاری
27تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کارییک رو234,000 تومان1-2 روز کاری
28تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 2000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو312,000 تومان1-2 روز کاری
29تحریر 80 گرمی B5 یکرو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کارییک رو411,600 تومان1-2 روز کاری
30تحریر 80 گرمی B5 دورو (17*24)- 5000 عدد - 2-1 روز کاریدو رو516,000 تومان1-2 روز کاری