خدمات چاپ افست | کارت ویزیت


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1کارت ویزیت بدون روکش یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کارییک رو64,313 تومان10-12 روز کاری
2کارت ویزیت بدون روکش دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کارییک رو74,813 تومان10-12 روز کاری
3کارت ویزیت بدون روکش دورو بزرگ ( 6*9)/1000 عددی/15-13 روز کاریدو رو111,563 تومان13-15 روز کاری
4کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری ( 4/8*8/5)/1000 عددی/ 1-2 روز کارییک رو77,500 تومان1-2 روز کاری
5کارت ویزیت سلفون براق یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/5-3 روز کارییک رو66,938 تومان3-5 روز کاری
6کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو93,750 تومان1-2 روز کاری
7کارت ویزیت سلفون براق دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو81,375 تومان5-7 روز کاری
8کارت ویزیت سلفون براق دو رو دورگرد فوری ( 6*9) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو121,250 تومان1-2 روز کاری
9کارت ویزیت سلفون براق دو رو دورگرد ( 6*9) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو106,313 تومان5-7 روز کاری
10کارت ویزیت سلفون مات یکرو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کارییک رو77,500 تومان1-2 روز کاری
11کارت ویزیت سلفون مات یکرو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 5-7 روز کارییک رو66,938 تومان5-7 روز کاری
12کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو93,750 تومان1-2 روز کاری
13کارت ویزیت سلفون مات دورو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو81,375 تومان5-7 روز کاری
14کارت ویزیت سلفون مات دو رو دورگرد فوری ( 6*9) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو121,250 تومان1-2 روز کاری
15کارت ویزیت سلفون مات دو رو دورگرد ( 6*9) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو106,313 تومان5-7 روز کاری
16کارت ویزیت سلفون مات مخملی یکرو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 5-7 روز کارییک رو131,250 تومان5-7 روز کاری
17کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو144,375 تومان7-9 روز کاری
18کارت ویزیت کتان یکرو (4/8*8/5) /1000 عددی/ 7-5 روز کارییک رو74,813 تومان5-7 روز کاری
19کارت ویزیت کتان دورو (4/8*8/5)/1000 عددی/ 7-5 روز کاریدو رو82,688 تومان10-12 روز کاری
20کارت ویزیت طرح چرم یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کارییک رو78,750 تومان10-12 روز کاری
21کارت ویزیت طرح چرم دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کاریدو رو86,625 تومان10-12 روز کاری
22کارت ویزیت لمینت براق دورگرد فوری (6*9) /1000 عددی/ 3-2 روز کاریدو رو295,313 تومان2-3 روز کاری
23کارت ویزیت لمینت براق دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 12-8 روز کاریدو رو282,188 تومان8-12 روز کاری
24کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دو رو دورگرد (4/8*8/5) /1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو229,688 تومان8-12 روز کاری
25کارت ویزیت لمینت براق مربعی دورگرد (5/5*5/5)/1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو186,375 تومان8-12 روز کاری
26کارت ویزیت لمینت مات دو رو دورگرد فوری (6*9) /1000 عددی/ 3-4 روز کاریدو رو363,563 تومان3-4 روز کاری
27کارت ویزیت لمینت مات دو رو دورگرد (6*9) /1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو357,000 تومان8-12 روز کاری
28کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دو رو دورگرد (4/8*8/5) /1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو286,125 تومان8-12 روز کاری
29کارت ویزیت لمینت مات مربعی دورگرد (5/5*5/5)/1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو229,688 تومان8-12 روز کاری
30کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد (6*9) /1000 عددی/ 10-12 روز کاریدو رو216,563 تومان8-12 روز کاری
31کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی دورگرد (8/5*4/8) /1000 عددی/ 10-12روز کاریدو رو179,813 تومان8-12 روز کاری
32کارت ویزیت لمینت برجسته مربعی دورگرد (5/9*5/6)/1000 عددی/ 10-12روز کاریدو رو177,188 تومان8-12 روز کاری
33کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد + طلاکوب (6*9)/1000 عددی/ 17-15روز کاریدو رو308,438 تومان15-17 روز کاری
34کارت ویزیت لمینت برجسته مربعی دورگرد + طلاکوب (5.1*5.4)/1000 عددی/17-15روز کارییک رو216,563 تومان15-17 روز کاری
35کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 8-12روز کاریدو رو282,188 تومان8-12 روز کاری
36کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 8-12روز کاریدو رو357,000 تومان8-12 روز کاری
37کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 15-20 روز کاریدو رو400,313 تومان15-20 روز کاری
38کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 15-20 روز کاریدو رو472,500 تومان15-20 روز کاری
39کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون (6*9)/500 عددی/15-12 روز کاریدو رو282,188 تومان12-15 روز کاری
40کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (6*9)/500 عددی/15-12 روز کاریدو رو288,750 تومان12-15 روز کاری
41کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (6*9)/1000 عددی/15-12 روز کاریدو رو452,813 تومان12-15 روز کاری
42کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/250 عددی/15-12 روز کاریدو رو393,750 تومان12-15 روز کاری
43کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/500 عددی/15-12 روز کاریدو رو662,813 تومان12-15 روز کاری
44کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/1000 عددی/15-12 روز کاریدو رو1,030,313 تومان12-15 روز کاری
45کارت ویزیت پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) (6*9)/5000 عددی/17-15 روز کاریدو رو265,125 تومان12-15 روز کاری
46کارت ویزیت آهنربایی (6*9)/1000 عددی/23-20 روز کارییک رو643,125 تومان20-23 روز کاری