خدمات چاپ افست | کارت ویزیت


#نامنوع چاپمبلغزمان تحویل
1کارت ویزیت بدون روکش یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کارییک رو62,500 تومان10-12 روز کاری
2کارت ویزیت بدون روکش دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کارییک رو75,000 تومان10-12 روز کاری
3کارت ویزیت بدون روکش دورو بزرگ ( 6*9)/1000 عددی/15-13 روز کاریدو رو112,500 تومان13-15 روز کاری
4کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری ( 4/8*8/5)/1000 عددی/ 1-2 روز کارییک رو76,250 تومان1-2 روز کاری
5کارت ویزیت سلفون براق یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/5-3 روز کارییک رو68,750 تومان3-5 روز کاری
6کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو91,250 تومان1-2 روز کاری
7کارت ویزیت سلفون براق دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو83,750 تومان5-7 روز کاری
8کارت ویزیت سلفون براق دو رو دورگرد فوری ( 6*9) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو137,500 تومان1-2 روز کاری
9کارت ویزیت سلفون براق دو رو دورگرد ( 6*9) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو125,000 تومان5-7 روز کاری
10کارت ویزیت سلفون مات یکرو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کارییک رو76,250 تومان1-2 روز کاری
11کارت ویزیت سلفون مات یکرو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 5-7 روز کارییک رو68,750 تومان5-7 روز کاری
12کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو91,250 تومان1-2 روز کاری
13کارت ویزیت سلفون مات دورو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو83,750 تومان5-7 روز کاری
14کارت ویزیت سلفون مات دو رو دورگرد فوری ( 6*9) /1000 عددی/ 1-2 روز کاریدو رو137,500 تومان1-2 روز کاری
15کارت ویزیت سلفون مات دو رو دورگرد ( 6*9) /1000 عددی/ 5-7 روز کاریدو رو125,000 تومان5-7 روز کاری
16کارت ویزیت سلفون مات مخملی یکرو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 12-10 روز کارییک رو143,750 تومان5-7 روز کاری
17کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو ( 4/8*8/5) /1000 عددی/ 12-10 روز کاریدو رو156,250 تومان7-9 روز کاری
18کارت ویزیت کتان یکرو (4/8*8/5) /1000 عددی/ 7-5 روز کارییک رو75,000 تومان5-7 روز کاری
19کارت ویزیت کتان دورو (4/8*8/5)/1000 عددی/ 7-5 روز کاریدو رو87,500 تومان10-12 روز کاری
20کارت ویزیت طرح چرم یکرو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کارییک رو81,250 تومان10-12 روز کاری
21کارت ویزیت طرح چرم دورو ( 4/8*8/5)/1000 عددی/12-10 روز کاریدو رو93,750 تومان10-12 روز کاری
22کارت ویزیت لمینت براق دورگرد فوری (6*9) /1000 عددی/ 3-2 روز کاریدو رو300,000 تومان2-3 روز کاری
23کارت ویزیت لمینت براق دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 12-8 روز کاریدو رو281,250 تومان8-12 روز کاری
24کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دو رو دورگرد (4/8*8/5) /1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو225,000 تومان8-12 روز کاری
25کارت ویزیت لمینت براق مربعی دورگرد (5/5*5/5)/1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو181,250 تومان8-12 روز کاری
26کارت ویزیت لمینت مات دو رو دورگرد فوری (6*9) /1000 عددی/ 3-4 روز کاریدو رو368,750 تومان3-4 روز کاری
27کارت ویزیت لمینت مات دو رو دورگرد (6*9) /1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو350,000 تومان8-12 روز کاری
28کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دو رو دورگرد (4/8*8/5) /1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو281,250 تومان8-12 روز کاری
29کارت ویزیت لمینت مات مربعی دورگرد (5/5*5/5)/1000 عددی/ 8-12 روز کاریدو رو231,250 تومان8-12 روز کاری
30کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد (6*9) /1000 عددی/ 10-12 روز کاریدو رو243,750 تومان8-12 روز کاری
31کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی دورگرد (8/5*4/8) /1000 عددی/ 10-12روز کاریدو رو193,750 تومان8-12 روز کاری
32کارت ویزیت لمینت برجسته مربعی دورگرد (5/9*5/6)/1000 عددی/ 10-12روز کاریدو رو181,250 تومان8-12 روز کاری
33کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد + طلاکوب (6*9)/1000 عددی/ 17-15روز کاریدو رو375,000 تومان15-17 روز کاری
34کارت ویزیت لمینت برجسته مربعی دورگرد + طلاکوب (5.1*5.4)/1000 عددی/17-15روز کارییک رو243,750 تومان15-17 روز کاری
35کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 8-12روز کاریدو رو281,250 تومان8-12 روز کاری
36کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 8-12روز کاریدو رو350,000 تومان8-12 روز کاری
37کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 15-20 روز کاریدو رو393,750 تومان15-20 روز کاری
38کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب دو رو دورگرد (6*9)/1000 عددی/ 15-20 روز کاریدو رو475,000 تومان15-20 روز کاری
39کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون (6*9)/500 عددی/15-12 روز کاریدو رو256,250 تومان12-15 روز کاری
40کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (6*9)/500 عددی/15-12 روز کاریدو رو262,500 تومان12-15 روز کاری
41کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (6*9)/1000 عددی/15-12 روز کاریدو رو425,000 تومان12-15 روز کاری
42کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/250 عددی/15-12 روز کاریدو رو368,750 تومان12-15 روز کاری
43کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/500 عددی/15-12 روز کاریدو رو625,000 تومان12-15 روز کاری
44کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (6*9)/1000 عددی/15-12 روز کاریدو رو975,000 تومان12-15 روز کاری
45کارت ویزیت پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) (6*9)/5000 عددی/17-15 روز کاریدو رو275,000 تومان12-15 روز کاری
46کارت ویزیت آهنربایی (6*9)/1000 عددی/23-20 روز کارییک رو700,000 تومان20-23 روز کاری